ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

WYPŁATA DODATKÓW OSŁONOWYCH

2024-05-16

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BLIŻYNIE INFORMUJE, ŻE WYPŁATY DODATKÓW OSŁONOWYCH DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W KWIETNIU 2024R. ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

22.05.2024r. – WYPŁATA NA KONTO BANKOWE

22.05.2024r. – WYPŁATA GOTÓWKĄ W KASIE GOPS – OD GODZINY 10.00

 

Ikonka symbolizująca artykuł

WYPŁATA DODATKÓW OSŁONOWYCH

2024-04-16

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BLIŻYNIE INFORMUJE, ŻE WYPŁATY DODATKÓW OSŁONOWYCH DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W MARCU 2024R. ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

22.04.2024r. – WYPŁATA NA KONTO BANKOWE

23.04.2024r. – WYPŁATA GOTÓWKĄ W KASIE GOPS – OD GODZINY 10.00

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2024-03-28

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
Pełnych Wiary, Nadziei i Miłości.
Radosnego, Wiosennego Nastroju,
Serdecznych Spotkań w Gronie Rodziny
i Wśród Przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja,

życzy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Monika Łukomska wraz z Pracownikami

Obrazek
Ikonka symbolizująca artykuł

WYPŁATA DODATKÓW OSŁONOWYCH

2024-03-26

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BLIŻYNIE INFORMUJE, ŻE WYPŁATY DODATKÓW OSŁONOWYCH DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W STYCZNIU I LUTYM 2024R. ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

08.04.2024r. – WYPŁATA NA KONTO BANKOWE

09.04.2024r. – WYPŁATA GOTÓWKĄ W KASIE GOPS – OD GODZINY 10.00

Ikonka symbolizująca artykuł

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

2024-02-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Dofinansowanie: 325 914,48 zł

Całkowity koszt: 326 114,48 zł

Data podpisania umowy: luty 2024

Na realizację Programu Gmina Bliżyn pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego  na łączną kwotę 325 914,48 zł.

W ramach przyznanych środków finansowych GOPS planuje objąć wsparciem 18 osób z niepełnosprawnością; w tym co najmniej 1 dziecko do ukończenia 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności,  5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu znacznym sprzężonym, 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej sprzężonej oraz 3 osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY

2024-01-11

1.  Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

lub

 wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami  podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny  staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub

wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) nieposzlakowana opinia,

e) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,

h) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

i) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych oraz Internetu,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami  i instytucjami pomocy społecznej,       

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie właściwej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność,

f) umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) znajomość przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

j) prawo jazdy kat. B.

Czytaj całość artykułu "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna zmiana w sprawie refundacji podatku VAT za paliwa gazowe

2024-01-03

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją  na  rynku  gazu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż okres refundacji  kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych do odbiorców paliw gazowych zostaje  wydłużony do 30 czerwca 2024r.

Pozostałe zasady i tryb refundacji podatku VAT pozostaje bez zmiany a szczegółowe informacje zawiera Ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. ( Dz U z 2022r., poz 2687 ze zm.).

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy – 2024 rok

2024-01-03

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.


Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Druk wniosku o dodatek osłonowy zostanie dodany niezwłocznie po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

ul. VI Wieków Bliżyna 2
26-120 Bliżyn
tel. (41)254-13-26

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO