Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Zadania (2014):

Data publikacji: 2014-06-18

efs-logo

Aktywna Integracja

W ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn) zostanie skierowanych na zajęcia w Klubie Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach KIS otrzymają wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Przewidziano średnio dla każdego z 12 uczestników po 66 godz. zajęć grupowych i 9 godz. zajęć indywidualnych w miesiącach maj-lipiec 2014. Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) poprowadzą zajęcia indywidualne i grupowe, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Ich realizacja przyczyni się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotują do efektywnego poszukiwania pacy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. Ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, predyspozycji wskazanych przez doradcę zawodowego i psychologa i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo męskie i typowo kobiece. Każdy z 12 BO projektu otrzyma przynajmniej jeden kurs zawodowy lub podnoszący kwalifikacje, realizacja planowana na lipiec do listopad 2014. Przystąpienie do kursów zawodowych będzie poprzedzone badaniami lekarskimi- w miarę potrzeb w zależności od specyfiki wybranego kursu. Jeżeli na etapie realizacji zadań związanych z aktywną integracją pojawi się potrzeba zorganizowania staży (na okres min. 3 m-cy) i praktyk (na okres min. 1 m-ca) GOPS w ramach przyznanej alokacji zorganizuje w/w instrument aktywnej integracji.

Działania w ramach aktywnej integracji będą zlecone wykonawcom zewnętrznym , którzy zostaną wyłonieni zgodnie z ustawą PZP/ zasadą efektywności wydatków.

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie konferencja na której spotkają się BO projektu, pracownicy GOPS, władze gminy i osoby zaproszone. Jej celem jest podsumowanie realizacji projektu w 2014.
 

Czytaj całość publikacji "Zadania (2014):"

Zadania (2013)

Data publikacji: 2013-06-16

efs-logo

W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 - 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano instrumenty aktywnej integracji:
- aktywizacja zawodowa
- edukacyjna
- społeczna
- narzędzia kontraktu socjalnego i skierowania do Klubu Integracji Społecznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych.

ZADANIA (2012)

Data publikacji: 2012-06-01

efs-logo

W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 - 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano instrumenty aktywnej integracji:
- aktywizacja zawodowa
- edukacyjna
- społeczna
- narzędzia kontraktu socjalnego i skierowania do Centrum Integracji Społecznej - Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników (kobiet i mężczyzn) projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZADANIA PROJEKTU (2011)

Data publikacji: 2011-03-31

efs-logo

W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 - 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano instrumenty aktywnej integracji:
- aktywizacja zawodowa
- edukacyjna
- społeczna
- narzędzia kontraktu socjalnego i skierowania do Klubu Integracji Społecznej -trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Czytaj całość publikacji "ZADANIA PROJEKTU (2011)"

ZADANIA PROJEKTU (2010)

Data publikacji: 2010-02-27

efs-logo

W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 - 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano instrumenty aktywnej integracji:
- aktywizacja zawodowa
- edukacyjna
- społeczna
- narzędzia kontraktu socjalnego i skierowania do Klubu Integracji Społecznej -trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Zadania projektu (2009)

Data publikacji: 2009-05-08

efs-logo

W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 - 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano instrumenty aktywnej integracji :
- aktywizacja zawodowa
- edukacyjnej,
- społeczna
i narzędzie kontraktu socjalnego.
Kontrakt jest pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, w ramach której zostaną określone zasady współdziałania takiej osoby z ośrodkiem pomocy społecznej.

Zadania projektu (2008)

Data publikacji: 2008-09-01

efs-logo

W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli zwiększenia integracji młodzieży pełnoletniej pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano dwa instrumenty aktywnej integracji :
- zawodowej oraz
- edukacyjnej,
które będą realizowane w ramach kontraktów socjalnych. Kontrakt jest pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, w ramach której zostaną określone zasady współdziałania takiej osoby z ośrodkiem pomocy społecznej.