ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ O Ośrodku ❯ Zadania
← Powrót do strony głównej

O Ośrodku ❯ Zadania

O Ośrodku - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakres działania Ośrodka

Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) oraz innych ustawach, które nakładają obowiązek realizacji zadań w nich określonych na ośrodki pomocy społecznej z mocy ustawy.
Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
2. Pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.
3. Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
4. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.
5. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
6. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
7. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
8. Prowadzenie działalności opiekuńczej nad chorym w domu.
9. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
10. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
11. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
12. Realizacja programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym projekt systemowy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
13. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej a w szczególności:
a) Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych marginalizacją poprzez realizacje zadań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym, samopomocowym,
b) Reintegracja zawodowa uczestników projektu systemowego PO KL,
c) Trening kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych.
14. Inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin w ramach upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy.

Czytaj całość artykułu "Zakres działania Ośrodka"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

ul. VI Wieków Bliżyna 2
26-120 Bliżyn
tel. (41)254-13-26

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO