Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-02-22
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Luty 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
454648
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Projekt systemowy >> Rekrutacja
    Projekt systemowy EFS:
    Aktualności EFS
    Założenia i cele
    Działania
    Zadania
    Zajęcia i kursy
    Rekrutacja
    Kadra projektu
    Promocja
    Podsumowanie

  Rekrutacja (2014)

  2014-06-18  Rekrutację przeprowadzi koordynatorka wraz asystentem i pracownikami socjalnymi, którzy mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy OPS, kwalifikujących się do grupy osób objętych wsparciem w ramach projektu. Na etapie rekrutacji brane są również pod uwagę kobiety i mężczyźni, którzy zgłosili się do udziału w projekcie na podstawie ulotek i plakatów promujących działania POKL w latach 2008-2013.

 • więcej ...
   Kryteria rekrutacji, jakie są brane pod uwagę przy sporządzaniu listy BO (kryteria formalne):

   1) osoby korzystające z pomocy GOPS w Bliżynie (weryfikacja-dokumentacja OPS)
   2) w wieku 15-64 lat (weryfikacja - DO)
   3) osoby bezrobotne (weryfikacja-zaświadczenie PUP)
   4) zameldowane lub przebywające na terenie gminy Bliżyn (weryfikacja-DO)

   Priorytetowo będą traktowane osoby:

   1) z niskim wykształceniem i niskimi kwalifikacjami zawodowymi (weryfikacja-świadectwo ukończenia szkoły).
   2) w wieku 15-30 lat (weryfikacja-DO)
   3) w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (weryfikacja-opinia pracownika socjalnego).

   Kobiety i mężczyźni zainteresowani udziałem w projekcie wypełnią formularze zgłoszeniowe. Następnie osoby wyselekcjonowane do udziału złożą deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami – dokumenty do weryfikacji. W dalszym etapie rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa (12 osób) i rezerwowa (5 osób). Z osobami z listy podstawowej z 9 kobietami i 3 mężczyznami podpisane zostaną kontrakty socjalne. Kobiety jako grupa w gorszym położeniu na rynku pracy będą stanowiły większość w grupie uczestników. Kobietom znacznie trudniej znaleźć zatrudnienie z powodu pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych. Z uwagi na długi okres pozostawania bez pracy wykazują one często brak motywacji i chęci do podjęcia zatrudnienia. dodatkowo brak posiadania doświadczenia zawodowego potęguje niechęć do powrotu na rynek pracy.

   Proces rekrutacji jest przemyślany i właściwy, ponieważ poprzez wgląd pracowników socjalnych w dokumentację, można ocenić sytuację uczestnika i uczestniczki projektu a na podstawie znajomości ich sytuacji i rozmowy z nimi będzie można ocenić potrzebę i motywację do udziału w projekcie oraz chęć otrzymania wsparcia. Rekrutacja zakończy się 25.04.2014. • Rekrutacja (2013)

  2013-06-16  Rekrutację przeprowadziły koordynatorka wraz z asystentką i pracownikami socjalnymi, które mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy OPS, kwalifikujących się do grupy osób objętych wsparciem w ramach projektu. Na etapie rekrutacji brane były również pod uwagę kobiety i mężczyźni, którzy zgłosili się do udziału w projekcie na podstawie ulotek i plakatów promujących działania POKL w latach 2008 - 2012.

 • więcej ...
   Kryteria rekrutacji, brane pod uwagę przy sporządzaniu listy BO (kryteria formalne):

   1) korzystające z pomocy GOPS w Bliżynie (weryfikacja-dokumentacja OPS)
   2) w wieku 16-64 lat (weryfikacja - dowód osobisty)
   3) osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w tym uczące się (weryfikacja-zaświadczenie PUP lub ze szkoły)
   4) zameldowane lub przebywające na terenie gminy Bliżyn (weryfikacja-dowód osobisty)
   Priorytetowo będą traktowane osoby:
   1) z niskim wykształceniem i niskimi kwalifikacjami zawodowymi (weryfikacja-świadectwo ukończenia szkoły).
   2) w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (weryfikacja-opinia pracownika socjalnego).

   Kobiety i mężczyźni zainteresowani udziałem w projekcie wypełnili formularze zgłoszeniowe. Następnie osoby wyselekcjonowane do udziału w projekcie złożyli deklarację uczestnictwa . W dalszym etapie rekrutacji została utworzona lista podstawowa. Z osobami z listy podstawowej podpisane zostały kontrakty socjalne, osoby te zostały skierowane do Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach GOPS. Kobiety jako grupa w gorszym położeniu na rynku pracy będą stanowiły większość w grupie uczestników.
   Rekrutacja trwała do kwietnia 2012r. • REKRUTACJA (2012)

  2012-06-01  Projekt skierowany jest do 12 beneficjentów: 9 kobiet i 3 mężczyzn, zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem marginalizacji lub są nią zagrożone. Kategoria osób objętych projektem jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów w SzOP PO KL, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1.

 • więcej ...
   Beneficjentami i beneficjantkami projektu są osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym, ponieważ problemy, jakie je dotykają powodują bierność, niezaradność życiową, a w rezultacie problemy finansowe, które przeobrażają się w wielopokoleniowe uzależnienie od pomocy OPS.
   W związku z powyższym istnieje konieczność projektu, który zaoferuje tym osobom wszechstronne wsparcie.
   Rekrutację przeprowadziły koordynatorka wraz z pracownikami socjalnymi i kierowniczką, którzy mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy OPS, kwalifikujących się do grupy osób objętych wsparciem w ramach projektu. Na etapie rekrutacji brane są również pod uwagę kobiety i mężczyźni, którzy zgłosili się do udziału w projekcie na podstawie ulotek i plakatów promujących działania POKL w latach 2010/2011.
   Kryteria rekrutacji, brane pod uwagę przy sporządzaniu listy BO (kryteria formalne):
   1) korzystające z pomocy GOPS w Bliżynie (weryfikacja-dokumentacja OPS)
   2) w wieku 16-64 lat (weryfikacja - dowód osobisty)
   3) osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w tym uczące się (weryfikacja-zaświadczenie PUP lub ze szkoły)
   4) zameldowane lub przebywające na terenie gminy Bliżyn (weryfikacja-dowód osobisty)
   Priorytetowo będą traktowane osoby:
   1) z niskim wykształceniem i niskimi kwalifikacjami zawodowymi (weryfikacja-świadectwo ukończenia szkoły).
   2) w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (weryfikacja-opinia pracownika socjalnego).
   Kobiety i mężczyźni zainteresowani udziałem w projekcie wypełnią formularze zgłoszeniowe. Następnie osoby wyselekcjonowane do udziału w projekcie złożą deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami – dokumenty do weryfikacji. W dalszym etapie rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa (12 osób) i rezerwowa (5 osób) kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Z osobami z listy podstawowej z 9 kobietami i 3 mężczyznami podpisane zostaną kontrakty socjalne, osoby te zostaną skierowane do Centrum Integracji Społecznej, beneficjenci będą realizować Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Centrum Integracji Społecznej do 30 listopada 2012 roku na terenie naszej gminy poprowadzi Galicyjska Fundacja „Wsparcie Integracja Rozwój” Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Krakowie, bowiem to ta firma wygrała przetarg. Termin naboru dokumentów obowiązywał do 15 marca 2012 roku. • REKRUTACJA (2011)

  2011-03-31  Projekt skierowany jest do 12 beneficjentów: 9 kobiet i 3 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne w wieku 15 – 64 lat zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem marginalizacji lub są nią zagrożone. Kategoria osób objętych projektem jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów w SzOP PO KL, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1.

 • więcej ...
   Beneficjentami i beneficjantkami projektu będą osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w tym uczące się, zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym, ponieważ problemy, jakie je dotykają powodują bierność, niezaradność życiową, a w rezultacie problemy finansowe, które przeobrażają się w wielopokoleniowe uzależnienie od pomocy OPS.
   W związku z powyższym istnieje konieczność projektu, który zaoferuje tym osobom wszechstronne wsparcie.
   Rekrutację przeprowadziły koordynatorka wraz z pracownikami socjalnymi i kierowniczką, którzy mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy OPS, kwalifikujących się do grupy osób objętych wsparciem w ramach projektu. Na etapie rekrutacji brane są również pod uwagę kobiety i mężczyźni, którzy zgłosili się do udziału w projekcie na podstawie ulotek i plakatów promujących działania POKL w latach 2009/20010.
   Kryteria rekrutacji, brane pod uwagę przy sporządzaniu listy BO ( kryteria formalne):
   1) korzystające z pomocy GOPS w Bliżynie (weryfikacja-dokumentacja OPS)
   2) w wieku 16-64 lat (weryfikacja - dowód osobisty)
   3) osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w tym uczące się (weryfikacja-zaświadczenie PUP lub ze szkoły)
   4) zameldowane lub przebywające na terenie gminy Bliżyn (weryfikacja-dowód osobisty)
   Priorytetowo będą traktowane osoby:
   1) z niskim wykształceniem i niskimi kwalifikacjami zawodowymi (weryfikacja-świadectwo ukończenia szkoły).
   2) w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (weryfikacja-opinia pracownika socjalnego).
   Kobiety i mężczyźni zainteresowani udziałem w projekcie wypełnią formularze zgłoszeniowe. Następnie osoby wyselekcjonowane do udziału w projekcie złożą deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami – dokumenty do weryfikacji. W dalszym etapie rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa (12 osób) i rezerwowa (5 osób) kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Z osobami z listy podstawowej z 9 kobietami i 3 mężczyznami podpisane zostaną kontrakty socjalne, osoby te zostaną skierowane do Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach GOPS. Kobiety jako grupa w gorszym położeniu na rynku pracy będą stanowiły większość w grupie uczestników.
   Termin naboru dokumentów obowiązywał do 15 marca 2011 roku. • REKRUTACJA (2010)

  2010-02-27  Projekt skierowany jest do 12 beneficjentów: 9 kobiet i 3 mężczyzn, w wieku 15 – 64 lat zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem marginalizacji lub są nią zagrożone. Kategoria osób objętych projektem jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów w SzOP PO KL, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1.
  Beneficjentami i beneficjantkami projektu będą osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w tym uczące się, zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym, ponieważ problemy jakie je dotykają powodują bierność, niezaradność życiową, a w rezultacie problemy finansowe, które przeobrażają się w wielopokoleniowe uzależnienie od pomocy OPS. W związku z powyższym istnieje konieczność projektu, który zaoferuje tym osobom wszechstronne wsparcie.

 • więcej ...
   Rekrutację przeprowadzi koordynatorka wraz z pracownikami socjalnymi i kierowniczką, którzy mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy OPS, kwalifikujących się do grupy osób objętych wsparciem w ramach projektu. Na etapie rekrutacji brane są również pod uwagę kobiety i mężczyźni, którzy zgłosili się do udziału w projekcie na podstawie ulotek i plakatów promujących działania POKL w latach 2008/2009.
   Kryteria rekrutacji, jakie są brane pod uwagę przy sporządzaniu listy BO ( kryteria formalne):
   1) korzystające z pomocy GOPS w Bliżynie (weryfikacja-dokumentacja OPS)
   2) w wieku 16-64 lat (weryfikacja - dowód osobisty)
   3) osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w tym uczące się (weryfikacja-zaświadczenie PUP lub ze szkoły)
   4) zameldowane lub przebywające na terenie gminy Bliżyn (weryfikacja-dowód osobisty)
   Priorytetowo będą traktowane osoby:
   1) z niskim wykształceniem i niskimi kwalifikacjami zawodowymi ( weryfikacja-świadectwo ukończenia szkoły).
   2) w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (weryfikacja-opinia pracownika socjalnego).
   Kobiety i mężczyźni zainteresowani udziałem w projekcie wypełnią formularze zgłoszeniowe. Następnie osoby wyselekcjonowane do udziału w projekcie złożą deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami – dokumenty do weryfikacji. W dalszym etapie rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa (12 osób) i rezerwowa (5 osób) kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Z osobami z listy podstawowej z 9 kobietami i 3 mężczyznami podpisane zostaną kontrakty socjalne, osoby te zostaną skierowane do Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach GOPS. Kobiety jako grupa w gorszym położeniu na rynku pracy będą stanowiły większość w grupie uczestników.
   Termin naboru dokumentów do 12 marca 2010 roku. • Regulamin Rekrutacji do PO Kapitał Ludzki

  2010-02-27  Regulamin Rekrutacji Projektu Systemowego... 2010r.
  Regulamin Rekrutacji Projektu

 • więcej ...
   § 1
   Definicje
   1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie „Zmień swoje życie”.
   2. Realizator - Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.
   3. Uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny - BO) osoba długotrwale bezrobotna/nieaktywna zawodowo zakwalifikowana do wsparcia w ramach zadania: „Aktywna integracja” w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.
   4. Koordynator Projektu - osoba zarządzająca Projektem.
   5. Zespół Zarządzający – Zespół Zarządzający Projektem „Zmień swoje życie”.
   5. Punkt Rekrutacyjny (Biuro Projektu) – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie (ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn).
   § 2
   Informacje ogólne
   1. Projekt pn. „Zmień swoje życie”współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój
   i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie umowy o dofinansowanie, podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
   2. Projekt realizowany jest przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, z siedzibą w Bliżynie przy ul. VI Wieków Bliżyna 2 w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.. Punkt Rekrutacyjny – Biuro Projektu zorganizowany jest w pokoju ‘Pracownicy socjalni” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie (ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn).
   3. Cel główny projektu pt. „Zmień swoje życie” : Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych dla 9 kobiet, 3 mężczyzn, poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn.
   Do realizacji celu głównego przyczynią się cele szczegółowe:
   1. Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników i uczestniczek projektu.
   2. Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
   3. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych w tym 1 pracownik kontynuacja od 2008 r.
   4. Rekrutacja od 02.01.2010 – 12.03.2010 r., w okresie od marca do kwietnia 2010r podpisanie kontraktów socjalnych.
   5. Liczbę uczestników szkoleń ustalono na 12 (BO – uczestników projektu.
   6. Osoby zakwalifikowane do projektu będą objęte kontraktami socjalnymi w ramach, których m.in. BO wezmą udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.
   7. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z zastrzeżeniem § 3.
   8. Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na materiałach promocyjnych, a także na stronie internetowej projektu zamieszczonej na www.gopsblizyn.pl.
   § 3
   Kryteria uczestnictwa w Projekcie
   Projekt skierowany jest do 12 beneficjentów: 9 kobiet i 3 mężczyzn, w wieku 15 – 64 lat zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem marginalizacji lub są nią zagrożone. Kategoria osób objętych projektem jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów w SzOP PO KL, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1
   Beneficjentami i beneficjantkami projektu będą osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w tym uczące się, zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym, ponieważ problemy jakie je dotykają powodują bierność, niezaradność życiową, a w rezultacie problemy finansowe, które przeobrażają się w wielopokoleniowe uzależnienie od pomocy OPS. W związku z powyższym istnieje konieczność projektu, który zaoferuje tym osobom wszechstronne wsparcie.
   „Rekrutację” przeprowadzi koordynatorka wraz z pracownikami socjalnymi i kierowniczką, którzy mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy OPS, kwalifikujących się do grupy osób objętych wsparciem w ramach projektu. Na etapie rekrutacji brane są również pod uwagę kobiety i mężczyźni, którzy zgłosili się do udziału w projekcie na podstawie ulotek i plakatów promujących działania POKL w latach 2008/2009.
   Kryteria rekrutacji, jakie są brane pod uwagę przy sporządzaniu listy BO ( kryteria formalne):
   1) korzystające z pomocy GOPS w Bliżynie (weryfikacja-dokumentacja OPS)
   2) w wieku 16-64 lat (weryfikacja - dowód osobisty)
   3) osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w tym uczące się (weryfikacja-zaświadczenie PUP lub ze szkoły)
   4) zameldowane lub przebywające na terenie gminy Bliżyn (weryfikacja-dowód osobisty)
   Priorytetowo będą traktowane osoby:
   1) z niskim wykształceniem i niskimi kwalifikacjami zawodowymi ( weryfikacja-świadectwo ukończenia szkoły).
   2) w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (weryfikacja-opinia pracownika socjalnego).
   Kobiety i mężczyźni zainteresowani udziałem w projekcie wypełnią formularze zgłoszeniowe. Następnie osoby wyselekcjonowane do udziału w projekcie złożą deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami – dokumenty do weryfikacji. W dalszym etapie rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa (12 osób) i rezerwowa (5 osób) kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Z osobami z listy podstawowej z 9 kobietami i 3 mężczyznami podpisane zostaną kontrakty socjalne, osoby te zostaną skierowane do Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach GOPS. Kobiety jako grupa w gorszym położeniu na rynku pracy będą stanowiły większość w grupie uczestników. Termin naboru dokumentów do 12 marca 2010 roku.
   § 4
   Procedura rekrutacji
   1. Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników socjalnych, przy współudziale i nadzorze Kierownika GOPS.
   2. W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 12 osób z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne.
   3. Zostanie sporządzona lista rezerwowa - osób, które mogą zająć miejsca BO, którzy przerwą udział
   w projekcie.
   4. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym komplet następujących dokumentów:
   a) formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie,
   b) oświadczenie o spełnieniu wymogów projektu, itp.,
   c) deklaracja uczestnictwa w projekcie,
   d) zgoda na przetwarzania danych osobowych,
   e) ankieta oczekiwań.
   Wzory przedmiotowych dokumentów znajdują się w załączniku do Regulaminu.
   5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelny podpis, kompletność załączników) następuje przez Pracowników Socjalnych.
   6. O ostatecznym zakwalifikowaniu do grup szkoleniowych decydować będzie:
   - kolejność złożenia kompletu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4,
   - okres pozostawania bez pracy,
   - pisemna ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji kontraktu.
   7. Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej:
   - Polityką Równych Szans,
   - Polityką Rozwoju Lokalnego,
   - Polityką Społeczeństwa Informacyjnego.
   8. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
   9. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane stosowne umowy-kontrakty socjalne.
   § 5
   Postanowienia końcowe
   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2010r.
   2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji
   3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji
   Regulamin projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu:
   www.gopsblizyn.pl
   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. • Termin naboru dokumentów

  2009-06-05  Dnia 31.03.2009 zakończono nabór dokumentów kwalifikujących do udziału w projekcie systemowym "Zmień swoje życie" realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizynie, w ramach PO Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez EFS.  Rekrutacja (2009)

  2009-05-08  Kto Może wziąć udział w projekcie
  W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-64 lat zameldowane lub przebywające na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje je jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem społecznej marginalizacji lub są nią zagrożone. Wybór tej grupy docelowej był podyktowany potrzebą intensywnej aktywizacji mieszkańców Bliżyna.

 • więcej ...
   Beneficjentami są osoby bezrobotne, bierne zawodowo, uczące się, korzystające z pomocy naszego ośrodka.
   Do udziału w projekcie zaprosimy 15 osób, które zadeklarują swój udział po wcześniejszym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym przez pracowników socjalnych. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmie kierownik, konsultując tą kwestię z pracownikami socjalnymi.
   Każdy uczestnik projektu uzupełni formularz zgłoszeniowy oraz ankietę oczekiwań na podstawie której określą swoje oczekiwania co do instrumentów zastosowanych w projekcie. Ankieta będzie jednocześnie źródłem dodatkowych informacji o uczestniku, które pomogą w zakwalifikowaniu osób , które w sposób, które będą ten projekt współtworzyły.
   Regulamin Rekrutacji Projektu
   § 1
   Definicje
   1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie „Zmień swoje życie”.
   2. Realizator - Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.
   3. Uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny - BO) osoba długotrwale bezrobotna/nieaktywna zawodowo zakwalifikowana do wsparcia w ramach zadania: „Aktywna integracja” w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.
   4. Koordynator Projektu - osoba zarządzająca Projektem.
   5. Zespół Zarządzający – Zespół Zarządzający Projektem „Zmień swoje życie”.
   6. Punkt Rekrutacyjny (Biuro Projektu) – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie (ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn).
   § 2
   Informacje ogólne
   1. Projekt pn. „Zmień swoje życie” współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój
   i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie umowy o dofinansowanie, podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, po zatwierdzeniu wniosku.
   2. Projekt realizowany jest przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie,
   z siedzibą w Bliżynie przy ul. VI Wieków Bliżyna 2 w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.. Punkt Rekrutacyjny – Biuro Projektu zorganizowany jest w pokoju ‘Pracownicy socjalni” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie (ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn).
   3. Celem ogólnym projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 – 64 lata zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celami szczegółowymi są:
   - zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
   - zwiększenie możliwości komunikacyjnych uczestników projektu.
   - zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
   - zwiększenie skuteczności pracy socjalnej i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych.
   4. Rekrutacja od 02.01.2009 – 15.02.2009 r., w okresie od marca do lipca 2009r podpisanie kontraktów socjalnych.
   5. Liczbę uczestników szkoleń ustalono na 15 (BO – uczestników projektu. Wśród nich znajdować się będzie 10 osób bezrobotnych i 5 osób nieaktywnych zawodowo, (w tym 5 osób uczących się.)
   6. Osoby zakwalifikowane do projektu będą objęte kontraktami socjalnymi w ramach, których m.in. BO wezmą udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.
   7. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z zastrzeżeniem § 3.
   8. Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na materiałach promocyjnych, a także na stronie internetowej projektu zamieszczonej na www.gopsblizyn.pl
   § 3
   Kryteria uczestnictwa w Projekcie
   1.W projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby spełniające określone warunki:
   a.Wiek 15- 64 lat i zameldowanie na terenie Gminy Bliżyn,
   b.odpowiedni status:
   - 10 osoby bezrobotne,
   - 5 osób nieaktywnych zawodowo/uczące się,
   c. osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej,
   d. wyraziły chęć udziału w projekcie składając odpowiedni formularz zgłoszeniowy.
   § 4
   Procedura rekrutacji
   1. Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników socjalnych, przy współudziale i nadzorze Kierownika GOPS.
   2. W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 15 osób z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne.
   3. Zostanie sporządzona lista rezerwowa - osób, które mogą zająć miejsca BO, którzy przerwą udział
   w projekcie.
   4. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym komplet następujących dokumentów:
   a) formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie,
   b) oświadczenie o spełnieniu wymogów projektu, itp.,
   c) deklaracja uczestnictwa w projekcie,
   d) zgoda na przetwarzania danych osobowych,
   e) ankieta oczekiwań.
   Wzory przedmiotowych dokumentów znajdują się w załączniku do Regulaminu.
   5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelny podpis, kompletność załączników) następuje przez Pracowników Socjalnych.
   6. O ostatecznym zakwalifikowaniu do grup szkoleniowych decydować będzie:
   - kolejność złożenia kompletu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4,
   - okres pozostawania bez pracy,
   - pisemna ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji kontraktu.
   7. Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej:
   - Polityką Równych Szans,
   - Polityką Rozwoju Lokalnego,
   - Polityką Społeczeństwa Informacyjnego.
   8. Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, zaś dane beneficjentów, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji zostaną wpisane w bazie danych PEFS.
   9. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
   10. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane stosowne umowy-kontrakty socjalne.
   § 5
   Postanowienia końcowe
   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2009r.
   2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji
   3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji
   Regulamin projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu:
   www.gopsblizyn.pl
   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. • Rekrutacja (2008)

  2008-09-01  Kto Może wziąć udział w projekcie.
  W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-25 lat zameldowane lub przebywające na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje je jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem społecznej marginalizacji lub są nią zagrożone. Wybór tej grupy docelowej był podyktowany potrzebą intensywnej aktywizacji młodych mieszkańców Bliżyna oraz ich gotowością do współpracy.

 • więcej ...
   Do udziału w projekcie zaprosimy 10 osób, które zadeklarują swój udział po wcześniejszym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym przez pracowników socjalnych. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmie kierownik, konsultując tą kwestię z pracownikami socjalnymi.
   Każdy uczestnik projektu uzupełni formularz zgłoszeniowy oraz ankietę oczekiwań na podstawie której określą swoje oczekiwania co do instrumentów zastosowanych w projekcie. Ankieta będzie jednocześnie źródłem dodatkowych informacji o uczestniku, które pomogą w zakwalifikowaniu osób , które w sposób, które będą ten projekt współtworzyły.
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji