Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-02-22
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Luty 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
454632
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Projekt systemowy >> Założenia i cele
    Projekt systemowy EFS:
    Aktualności EFS
    Założenia i cele
    Działania
    Zadania
    Zajęcia i kursy
    Rekrutacja
    Kadra projektu
    Promocja
    Podsumowanie

  Założenia i cele

  2014-06-18  Założeniem projektu „Zmień swoje życie” w 2014 roku jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej u 12 osób (K i M) w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Ma to nastąpić dzięki realizacji celów szczegółowych:

 • więcej ...
   1. Zmniejszenie barier społecznych poprzez zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy przez uczestników i uczestniczki projektu z Gminy Bliżyn w 2014 roku.
   2. Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników i uczestniczek projektu z Gminy Bliżyn w 2014 roku.
   3. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie w 2014 roku.
   4. Niwelowanie barier ekonomicznych poprzez udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników i uczestniczek projektu z Gminy Bliżyn w 2014 roku. • Założenia i cele projektu (2013)

  2013-06-16  Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników poprzez stworzenie kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Klienci ośrodka otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty rodzinnego oraz otrzymają minimum po jednym z wybranych przez siebie kursów zawodowych.  Założenia i cele (2012)

  2012-06-01  Cel główny projektu pt. „Zmień swoje życie”: podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u 9 kobiet, 3 mężczyzn, poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn w celu zwiększenia szans na zatrudnienie.

  Do realizacji celu głównego przyczynią się cele szczegółowe:
  1. Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników i uczestniczek projektu.
  2. Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
  3. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez kontynuację zatrudnienia pracowników socjalnych.
  4. Niwelowanie barier ekonomicznych poprzez udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu.  CELE PROJEKTU „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE” (2011)

  2011-03-31  Cel główny projektu pt. „Zmień swoje życie” : Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych dla 9 kobiet, 3 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne, poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn.

 • więcej ...
   Do realizacji celu głównego przyczynią się cele szczegółowe:
   1. Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników i uczestniczek projektu.
   2. Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
   3. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez kontynuację zatrudnienia pracowników socjalnych.
   4. Niwelowanie barier ekonomicznych poprzez udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu. • ZAŁOŻENIA PROJEKTU (2011)

  2011-03-31  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pod nazwą „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE”. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

 • więcej ...
   Na podstawie analizy dokumentów oraz w oparciu o konsultacje społeczne, największe obszary problemowe w gminie to bezrobocie, i ubóstwo, niepełnosprawność, uzależnienia, problemy opiekuńczo wychowawcze, niski poziom wykształcenia. Wymienione problemy dotyczą w większości kobiet, w związku z tym w grupie osób objętych problemem większość stanowią właśnie kobiety.
   Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 15 – 64 lata, w wieku aktywności życiowej, korzystających z pomocy społecznej kompleksowym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna). • ZAŁOŻENIA PROJEKTU (2010)

  2010-02-27  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”, działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pod nazwą „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE”. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
  Gmina Bliżyn posiada Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015 (załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/142/2009 z dnia 06.02.2009), tym samym wnioskodawca spełnia wymóg merytoryczny, a projekt w pełni wpisuje się w w/w dokument.

 • więcej ...
   Cele strategiczne określone w strategii to: aktywizacja zawodowa, świadomość życia bez nałogów, równanie szans edukacyjnych mieszkańców, zapobieganie problemom opiekuńczo-wychowawczym, a określone problemy w gminie wskazują na konieczność objęcia kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 15 – 64 lata w wieku aktywności życiowej, korzystających z pomocy społecznej kompleksowym wsparciem z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna), narzędzia kontraktu socjalnego i skierowania na zajęcia do Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach GOPS, powołanego Uchwałą Rady Gminy w Bliżynie Nr XXII/195/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. • CELE PROJEKTU „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE” (2010)

  2010-02-27  Cel główny projektu pt. „Zmień swoje życie” : Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych dla 9 kobiet, 3 mężczyzn, poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn.

 • więcej ...
   Do realizacji celu głównego przyczynią się cele szczegółowe:
   1. Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników i uczestniczek projektu.
   2. Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
   3. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych w tym 1 pracownik kontynuacja od 2008 r. • Założenia projektu (2009)

  2009-05-06  23 lutego 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie złożył do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1. „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pod nazwą „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE”. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym, oznacza to, że wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.

 • więcej ...
   25 czerwca 2009 roku podpisano aneks do umowy ramowej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoje Regionalnego a Gminą Bliżyn/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bliżynie.
   Cele projektu pt. „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE”
   Cel główny projektu – stworzenie kompleksowego wsparcia dla osób w wieku 15 – 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bliżyn.
   Cele szczegółowe:
   1. Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
   2. Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy,
   3. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych.
   Projekt pod nazwą ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE skierowany jest do 15 beneficjentów zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje je jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem marginalizacji lub nią zagrożone, osoby długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo w tym uczące się, korzystające z pomocy naszego ośrodka. • Założenia projektu (2008)

  2008-09-01  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie realizuje projekt systemowy w ramach priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
  Projekt pod nazwą „Młodzi przyszłością rodziny – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bliżyn” jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany od 15 sierpnia do 31 grudnia 2008 roku.

 • więcej ...
   Zdiagnozowane problemy w gminie Bliżyn- bieda, niezaradność, uzależnienie od pomocy społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zwłaszcza w wieku 15 – 25 lat), niski poziom kwalifikacji zawodowych, brak wiary we własne możliwości, wskazują na konieczność objęcia osób w przedziale 15 – 25 lat kompleksowym systemem wsparcia. Udział w projekcie zadeklarowało 10 osób w tym 6 osób uczących się.
   Celem głównym projektu jest integracja młodzieży pełnoletniej pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
   Cele szczegółowe:
   1. Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły
   2. Nabycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych
   3. Podniesienie kwalifikacji
   4. Rozwój form aktywnej integracji w gminie Bliżyn.
   Działania:
   Zadanie 1. Promocja projektu
   Wykonana tablica informacyjna, plakaty, ulotki. Elementem promocji są rozmowy kadry projektu z potencjalnymi beneficjentami.
   Zadanie 2. Praca socjalna.
   Praca socjalna na rzecz 10 beneficjentów prowadzona i dokumentowana w oparciu o kontrakty socjalne
   Zadanie 3. Aktywna integracja
   Uczestnicy projektu korzystają w zależności od potrzeb z różnorodnych form wsparcia: warsztaty umiejętności społecznych, zajęciach aktywizacji zawodowej, konsultacje doradcy zawodowego.
   Zadanie 4. Zasiłki i pomoc w naturze
   10 beneficjentów zakwalifikowanych do projektu otrzymało zasiłki z pomocy społecznej
   Zadanie 5. Zarządzanie projektem.
   Projekt koordynuje firma zewnętrzna. Koordynator odpowiedzialny za promocję projektu, rekrutację uczestników, archiwizację dokumentacji projektowej, w projekt zaangażowany jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, księgowa, pracownicy socjalni.
   Zaplanowane działania są spójne i tworzą kompleksowe wsparcie, obejmują sferę psychologiczną (podniesienie samooceny, motywacja uczestników), społeczną (nabycie umiejętności społecznych) oraz zawodową (aktywizacja w poszukiwaniu pracy, zdobycie kwalifikacji). Działania są odpowiednio dobrane do potrzeby i specyfiki grupy docelowej.
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji