Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2017-07-23
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Lipiec 2017
Licznik odwiedzin:
297383
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
    Aktualności
  Ogłoszenie

  2017-06-22

  Informujemy, że dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym z dnia 27.06.2017 przeniesiony na dzień 23.06.2017 w godzinach 15.30 – 17.30  Ogłoszenie stypendium

  2017-05-31

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
  w dniu 07.06.2017 roku wypłacane będzie w kasie GOPS
  ul. Kościuszki 88 stypendium szkolne.

  Przed pobraniem pieniędzy w dniu wypłaty należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

  Osoby, które nie dostarczyły rachunków osobiście umawiają się z pracownikiem, co do terminu wypłaty.  Projekt ZDZ

  2017-05-25

  Projekt „MŁODZI NA START! Program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia w woj. świętokrzyskim” w ramach którego organizowane są szkolenia, skierowany jest do 168 młodych osób (5 kobiet i 163 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, należących do grupy NEET tzn. osób w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:
  • nie pracują (czyli są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo),
  • nie kształcą się (czyli nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)
  • nie szkolą się (czyli nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

  Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie będzie miała zapewniony bezpłatny udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia, na które składają się:
  • wysokiej jakości kurs podnoszący, uzupełniający lub zmieniający kwalifikacje zawodowe,
  • 3-miesięczny staż zawodowy u pracodawcy
  • 1850 zł miesięcznie stypendium stażowego
  • 8 zł za godzinę stypendium szkoleniowego
  • materiały dydaktyczno-piśmiennicze
  • odzież ochronną na kursy oraz staże
  • poczęstunek/ciepły posiłek
  • zwrot kosztów transportu za dojazd na zajęcia do placówek ZDZ, pracodawców na staże oraz na miejsce odbywania zajęć praktycznych

  Dodatkowo każda osoba otrzyma również wsparcie w postaci:
  • identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (zajęcia indywidualne w wymiarze 6 godz. na osobę)
  • doradztwa zawodowego z zakresu m.in. poruszania się po rynku pracy (zajęcia grupowe, w wymiarze 16 godzin na grupę)
  • indywidualnego wsparcia aktywizacyjnego przez TRENERA AKTYWNOŚCI z zakresu określania ścieżki zawodowej w celu poprawy sytuacji ludzi młodych,
  • pośrednictwa pracy realizowanego w formie indywidualnych spotkań lub konsultacji prowadzonych przez okres 5 m-cy po zakończeniu kursów.
  Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - numer umowy POWR.01.02.02-26-0133/15-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt realizowany jest w jednostkach terenowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, na terenie powiatu skarżyskiego w Punkt Informacyjno – Rekrutacyjne (PIR) zlokalizowany jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Metalowców 54, Tel 41 253 04 83 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

  Dołączona galeria:
  Życzenia Wielkanocne

  2017-04-12

  Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie składają najlepsze życzenia świąteczne.

  Dołączona galeria:
  OGŁOSZENIE PKPS

  2017-03-24

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
  że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
  Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
  1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 28.03.2017 od godziny 10.00 do 16.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
  2. Remiza OSP Sorbin w dniu 28.03.2017 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
  3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 27.03.2017 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

  Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
  Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
  w innym dniu.
  Prezes PKPS
  Oddział Bliżyn
  Monika Sokołowska  INFORMACJA PKPS

  2017-03-24

  Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej- Oddział Bliżyn
  Monika Sokołowska informuje, że z dniem 24.03.2017 zostaje zakończone przyjmowanie skierowań w ramach pomocy żywnościowej PO PŻ,
  podprogram 2016.
  Powodem jest zakończenie podprogramu.
  W dniach 27 i 28.03.2017 dla poszczególnych miejscowości zostanie wydana ostatnia partia żywności.

  Prezes PKPS
  Oddział Bliżyn
  Monika Sokołowska  Ogłoszenie stypendia

  2017-03-23

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
  osoby, które złożyły wniosek o stypendium szkolne winny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2
  w dniach od 10.04.2017r. do 24.04.2017r. w celu złożenia oświadczenia o dochodach.
  Jednocześnie osoby posiadające rachunki, dowody zakupu i inne dokumenty proszone są o ich złożenie.
  Kierownik GOPS w Bliżynie
  Zofia Nowak-Walachnia  Ogłoszenie o wydawaniu żywności

  2017-03-02

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

  Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
  1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 07.03.2017 od godziny 10.00 do 16.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
  2. Remiza OSP Sorbin w dniu 07.03.2017 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
  3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 07.03.2017 od godziny 9.00 do 14.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

  Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
  Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
  w innym dniu.
  Prezes PKPS
  Oddział Bliżyn
  Monika Sokołowska  OGŁOSZENIE PKPS MROCZKÓW

  2017-02-08

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
  że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
  Żywność wydawana będzie w budynku byłego przedszkola
  w Mroczkowie w dniu 11.02.2017( sobota) od godziny 9:00 do 13.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
  Należy mieć przy sobie dowód osobisty.


  Prezes PKPS
  Monika Sokołowska
  Oddział Bliżyn  Ogłoszenie o skierowaniach

  2017-01-24

  Wydawanie skierowań do Pomocy Żywnościowej (paczek) w każdy piątek w godzinach 8:00 do 11:00
  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie (pokój pracowników socjalnych).  Ogłoszenie żywność

  2017-01-24

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje,
  że wydawane będą owoce i warzywa wyłącznie dla mieszkańców z terenu gminy Bliżyn.

  Parking przy Urzędzie Gminy w Bliżynie w dniu 27.01.2017( marchewka) od godziny 10:00
  i w dniu 31.01.2017 (jabłka) od godziny 10:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek, Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.

  Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

  Godzina rozpoczęcia wydawania będzie uzależniona od przyjazdu i rozładunku transportu.

  Prezes PKPS
  Monika Sokołowska
  Oddział Bliżyn
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (12-121 z 121)


 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji