Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-01-27
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Styczeń 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
451029
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
    Klub Integracji Społecznej - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (4 pub.)

  Podsumowanie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

  2014-08-06

  W dniu 05.08.2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące I etap realizacji projektu „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie spotkaniu uczestniczyli beneficjenci i beneficjentki projektu, Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, wykładowcy zatrudnieni do prowadzenia zajęć: psycholog Barbara Matla i terapeuta Jan Kopeć oraz pracownicy socjalni GOPS Edyta Ucińska, Monika Łukomska i Beata Żak.

 • więcej ...
   W okresie od 24.06.2014 do 25.07.2014 12 osób: 9 kobiet i 3 mężczyzn uczestniczyło na podstawie kontraktów socjalnych w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, działającego w strukturach GOPS w Bliżynie. Każdy z uczestników projektu uczestniczył w 30 godzinach zajęć grupowych z psychologiem, 16 godzinach zajęć grupowych z doradcą zawodowym i 20 godzinach zajęć grupowych z terapeutą rodzinnym. Wszyscy beneficjenci mieli możliwość skorzystania z 9 godzin zajęć indywidualnych – po 3 godziny z każdym ze specjalistów zatrudnionych w ramach projektu.
   Wsparcie jakie otrzymali uczestnicy projektu obejmowało działania z zakresu aktywizacji społecznej (zajęcia z psychologiem i terapeutą) oraz zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Tematy zajęć uwzględniały specyficzne potrzeby kobiet i mężczyzn. Specjaliści na prowadzonych zajęciach poruszali tematykę z zakresu komunikacji, treningu kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych. Pogłębiali wiedzę uczestników projektu z zakresu rynku pracy: autoprezentacji, poruszania się po rynku pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z psychologiem i terapeutą z którymi osoby uczestniczące w zajęciach mogły porozmawiać o problemach życia codziennego. Ich przezwyciężenie nie jest łatwe, dlatego ważna jest pomoc specjalistów a dostęp do nich dla mieszkańców Gminy Bliżyn jest utrudniony.
   Na potwierdzenie udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej otrzymali zaświadczenia poświadczające nabycie nowej wiedzy i umiejętności. We wręczeniu dokumentów uczestniczył Wójt Mariusz Walachnia, który gratulował uczestnikom ukończenia I etapu realizacji projektu życząc jednocześnie efektywnego poszukiwania pracy.
   Beneficjenci mieli możliwość ocenienia prowadzonych zajęć w ankietach ewaluacyjnych oraz wypowiedzenia się na ten temat w prowadzonej dyskusji. Uczestnicy pozytywnie ocenili prowadzone warsztaty i wskazali na wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, wzrost motywacji do poszukiwania pracy i podniesienie poziomu ich samooceny.
   Dalszym etapem realizacji projektu w zadaniu Aktywna Integracja będą zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej czyli przeprowadzenie kursów zawodowych i podnoszących kwalifikacje.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (14 fot.)
  Aktywna integracja.

  2011-06-30

  29 czerwca 2011 roku, ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne) ukończyło zajęcia w Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymali oni wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie poprowadzili zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn.

 • więcej ...
   Ich realizacja przyczyniła się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotowały uczestników do efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Na ostatnich zajęciach, w których uczestniczyli beneficjenci, kierowniczka ośrodka pracownicy socjalni, koordynatorka projektu, terapeuta ds. rodziny i uzależnień nastąpiło podsumowanie zajęć, ocena w postaci ankiet, rozmowa na temat przydatności warsztatów. Beneficjenci projektu pozytywnie oceniają warsztaty z każdym ze specjalistów, są one szczególnie przydatne dla kobiet, które długi czas spędzają w domu jako gospodynie domowe. Następnym etapem aktywnej integracji wyjazd integracyjny w góry połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi).
   Spotkanie zakończono w miłej atmosferze przy upieczonej na grillu kiełbasce, zakupionej przez beneficjentów i pamiątkowych zdjęciach.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)
  KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ - Informacje ogólne

  2011-06-22

  Klub Integracji Społecznej został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/195/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku, jako nowe zadanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. Działa w ramach istniejących struktur i zatrudnionych pracowników socjalnych oraz przy współpracy terapeutów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Wpółuzależnionych oraz Ofiar Przemocy.

 • więcej ...
   Koordynatorem Klubu Integracji Społecznej jest Kierownik GOPS w ramach posiadanych obowiązków.
   Zadania Klubu Integracji Społecznej:
   1. Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych marginalizacją poprzez realizację zadania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym, samopomocowym.
   2. Pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i innych negatywnych zjawisk społecznych.
   3. Udzielanie wsparcia psychologicznego, prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej.
   Pracownicy Klubu Integracji Społecznej rekrutują się z pracowników socjalnych ośrodka, pedagoga i terapeutę ds. uzależnień.
   Pedagog i terapeuta w ramach umowy zlecenia w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie, pracownik socjalny pracuje w ramach dotyczących etatu – umowy o pracę.
   Praca w Klubie Integracji Społecznej opiera się na wywiadach środowiskowych oraz kontraktach socjalnych zawieranych na czas uczestnictwa w KIS.
   Klub Integracji Społecznej w ramach istniejących struktur działa od 2005 roku, a od 2010 roku specjaliści: psycholog, terapeuta, doradca zawodowy, prowadzący działania z Beneficjentami Programu Operacyjnego Kapitał, projekt systemowy „Zmień swoje życie” wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. • PROGRAM Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn

  2011-06-22

  W załączeniu do pobrania program

  Dołączone pliki:


  1) PROGRAM Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji