Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-01-27
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Styczeń 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
451013
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
    Przetargi i zapytania ofertowe - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (34 pub.)

  Informacja

  2015-06-26  INFORMACJA O WYNIKACH
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn informuje, że w dniu 22.06.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą na „Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. „Zmień swoje życie”, numer postępowania: GOPS-POKL.PN.01.2015.

  Zamawiający informuje, iż umowa została zawarta z :

  ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
  Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kam.
  ul. Metalowców 54,
  Skarżysko-Kamienna

  Dołączone pliki:


  1) Informacja
  Informacja o wynikach

  2015-06-25  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn informuje, że w dniu 22.06.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą na „Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. „Zmień swoje życie”, numer postępowania: GOPS-POKL.PN.01.2015.

  Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 25.06.2015 r. o godz. 10:30.

  W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.
  Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą punktów złożył Wykonawca:
  ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
  Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kam.
  ul. Metalowców 54,
  Skarżysko-Kamienna
  w/w wykonawca– otrzymał 100 pkt. w trzech punktowanych kryteriach.
  Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 25.06.2015 r.

  Dołączona galeria:

  ZAPYTANIE CENOWE – SONDAŻ RYNKU

  2015-06-16  GOPS-POKL.PN.01.2015 Bliżyn, dn.16.06.2015r.

  Dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP Na: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. „Zmień swoje życie”


  Wykaz załączników:

  SIWZ
  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)
  • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 - druk oferty cenowej
  • Załącznik nr 3 - oświadczenie
  • Załącznik nr 4 - projekt umowy
  • Załącznik nr 5 - Wykaz narzędzi
  • Załącznik nr 6 - Wykaz osób
  • Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych usług – posiadanie wiedzy i doświadczenia
  • Załącznik nr 8 – Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat
  • Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


  Akceptuję:

  Kierownik GOPS w Bliżynie
  Zofia Nowak-Walachnia

  Dołączone pliki:


  1) SIWZ 2015 Bliżyn
  2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
  3) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
  4) Załącznik nr 3 Oświadczenie 24 i 22
  5) Załącznik nr 4 Umowa
  6) Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi
  7) Załącznik nr 6 Wykaz osób
  8) Załacznik nr 7 Wykaz usług
  9) Załącznik nr 8 Wykaz do punktacji
  10) Załącznik nr 9 Grupa kapitałowa
  ZAPYTANIE CENOWE

  2015-02-19

  ZAPYTANIE CENOWE OPS.230.1.ZC.2015.
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2
  Przedmiot zamówienia: dostawa w 2015 roku
  a) materiałów biurowych,
  b) materiałów eksploatacyjnych.

  Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE CENOWE - pełna treść
  2) Oferta
  3) Formularze cenowe
  4) Umowa  INFORMACJA O WYNIKACH

  2014-09-19  Informacja o wynikach postępowania nr GOPS-POKL.PN.01.2014

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA O WYNIKACH
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  2014-09-05  Numer ogłoszenia: 190043 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 281434 - 2014 data 25.08.2014 r.

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  2) INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  2014-09-02  Numer ogłoszenia: 292020 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 281434 - 2014 data 25.08.2014 r

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  2) INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
  3) INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2
  PRZETARG

  2014-08-25  Bliżyn: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Zmień swoje życie, Numer ogłoszenia: 281434 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o zamówieniu
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3) Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
  4) Załącznik nr 2 formularz ofertowy
  5) Załącznik nr 3 oświadczenie 24 i 22
  6) Załącznik nr 4 umowa
  7) Załącznik nr 5 wykaz narzędzi
  8) Załącznik nr 6 wykaz osób
  9) Załącznik nr 7 wykaz usług
  10) Załącznik nr 8 wykaz do punktacji
  11) Załącznik nr 9 grupa kapitałowa
  INFORMACJA O WYNIKACH

  2013-08-16  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn informuje, że w dniu 12.08.2013 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. „Zmień swoje życie”, numer postępowania: GOPS-POKL.PN.01.2013.

 • więcej ...
   W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

   Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 16.08.2013r. o godz. 9:00.

   Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością punktów złożył Wykonawca:
   Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
   ul. Paderewskiego 55
   25-950 Kielce

   w/w wykonawca – otrzymał 100 pkt. w trzech punktowanych kryteriach:
   cena 60 pkt., doświadczenie 30 pkt., certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych 10 pkt.
   Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 18.08.2013 r.

 • Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA O WYNIKACH
  Przetarg

  2013-08-02  Bliżyn: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Zmień swoje życie
  Numer ogłoszenia: 154605 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 • więcej ...
   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie , ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 2541 326, faks 41 2541 326.
   • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopsblizyn.pl
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Zmień swoje życie.
   II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
   II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie szkoleń/kursów oraz warsztatów: Szkolenia zawodowe: 1.Opiekun osób starszych-10 osób 2.Kucharz z minimum sanitarnym-5 osób 3.Minimum sanitarne-2 osoby 4.Kurs florystyczny-4 osoby 5.Kurs obsługa koparko-ładowarki-3 osoby 6.Kurs obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym-3 osoby 7.Prawo jazdy kat B-5 osób 8.Prawo jazdy kat C-2 osoby 9.Praktyki zawodowe-9 osób Zamawiający dopuszcza łączenie uczestników szkoleń z innymi grupami szkoleniowymi organizowanymi przez wykonawcę jeżeli liczba uczestników na szkoleniu jest mniejsza niż 4 osoby. Po zakończonych szkoleniach Wykonawca zapewni łącznie 9 uczestnikom miesięczną praktykę w rzeczywistych warunkach zawodowych tj. w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie (również w przedsiębiorstwie) zgodną z profilem zawodowym uczestnika. Praktyka ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności, a także zapoznanie uczestników, jak funkcjonują pracodawcy, jakie mają wymagania i oczekiwania. Do udziału w praktykach wytypowano 9 osób w tym: opiekun osób starszych - 1 osoba, kurs florystyczny - 2 osoby, kurs koparko-ładowarki - 3 osoby, kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym - 3 osoby. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1..
   II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
   • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
   • Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego
   II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
   II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
   II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.12.2013.
   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
   III.1) WADIUM
   Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
   III.2) ZALICZKI
   III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
   • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   o -Oświadczenie, że wykonawca posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy. -Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie zajęć nauki na prawo jazdy kat. B i prawa jazdy kat. C.
   • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   o Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum: - 2 szkolenia grupowe związane z opiekun osób starszych - 2 szkolenia grupowe związane z kucharz z minimum sanitarnym - 2 szkolenia grupowe związane z minimum sanitarne - 2 szkolenia grupowe związane z kursem florystycznym - 2 szkolenia grupowe związane z operatorem koparko-ładowarki - 2 szkolenia grupowe związane ze obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym - 2 szkolenia grupowe związane z prawem jazdy kat B - 2 szkolenia grupowe związane z prawem jazdy kat C Każde ze szkoleń powinno być zorganizowane dla minimum 5 osób. Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń i warsztatów: minimum 60 000,00 złotych. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty
   • III.3.3) Potencjał techniczny
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   o Na potwierdzenie należy przedłożyć: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; 2.Kucharz-Pracownia gastronomiczna wyposażona w urządzenia i sprzęt typowe dla zakładu gastronomicznego: 5 stanowisk gastronomicznych z kuchnią i piekarnikiem , sprzęt do warsztatów baristycznych , serwis kawowy, komplet narzędzi do carvingu., lodówka, stoły, zlewy, chłodziarko-zamrażarkę, lodówkę, garnki, patelnie i drobny sprzęt (stolnice, blachy, wałki itp.), noże i deski, miksery, maszynki do mielenia, wagi, urządzenia do obróbki cieplnej (rożen elektryczny, kuchenka mikrofalowa), zastawę stołową, instrukcje obsługi itp. 5.Operator koparko - ładowarki-1 koparko - ładowarka przystosowana do szkolenia ( typ, model, nr rejestracyjny lub inną cechę pozwalającą na identyfikację) Plac manewrowy do szkolenia na kursie Operator koparko-ładowarki (wskazać adres) 6.Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym-Wózek widłowy - 1 szt., Palety i pachołki do nauki jazdy i manewrowania wózkiem widłowym (komplet) 7.Prawo jazdy kat. B-2 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (typ, marka samochodu i nr rejestracyjny). 8.Prawo jazdy kat. C-1 pojazd do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. C (typ, marka samochodu i nr rejestracyjny). Ogólny wymóg dysponowania salami do prowadzenia zajęć na warsztatach i szkoleniach został określony w warunkach ogólnych i w oparciu o te zasady wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych oraz ilość WC (minimalne wymagania lokalowe to: trzy sale dydaktyczne każda z sal dla ilości osób odpowiadającej ilości uczestników szkolenia, jedno pomieszczenie gospodarcze, dwa sanitariaty WC. Wykonawca jeżeli nie posiada własnej bazy lokalowej jest zobowiązany przedłożyć na dwa dni przed podpisaniem umowy dokument (np. umowa najmu), że będzie dysponował tymi zasobami przez cały okres realizacji zamówienia.
   • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   o Na potwierdzenie należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: 1.Opiekun osób starszych-Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na kursach dla opiekunek. Minimum 1 osoba musi posiadać wykształcenie wyższe medyczne. Minimum 1 osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 2.Kucharz z minimum sanitarnym-Minimum 2 osoby z doświadczeniem zawodowym w branży gastronomicznej, posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe - gastronomiczne, wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na kursach kucharskich. Minimum 1 osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 3.Minimum sanitarne-minimum 1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń związanych ze minimum sanitarnym. Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe. Wskazana osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 4.Kurs florystyczny-minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń florystyka. Minimum 1 osoba musi posiadać wykształcenie wyższe ogrodnicze. Minimum 1 osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 5.Operator koparko-ładowarki-Minimum 1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu Operator koparko - ładowarki Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie co najmniej wyższe. Wskazana osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne 6.Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym-minimum 2 osoby z uprawnieniami do szkolenia w zakresie obsługi wózków jezdniowych, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi wózków widłowych. Jedna z wymienionych osób musi posiadać przygotowanie pedagogiczne 7.Prawo jazdy kat. B-minimum 2 instruktorów z uprawnieniami do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B, doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia. Jedna z wymienionych osób musi posiadać uprawnienia pedagogiczne. 8.Prawo jazdy kat. C-minimum 1 instruktor z uprawnieniami do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. C, doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia. Jedna z wymienionych osób musi posiadać uprawnienia pedagogiczne.
   • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   o Na potwierdzenie należy przedłożyć: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 30 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości
   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
   • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum: -2 szkolenia grupowe związane z opiekun osób starszych -2 szkolenia grupowe związane z kucharz z minimum sanitarnym -2 szkolenia grupowe związane z minimum sanitarne -2 szkolenia grupowe związane z kursem florystycznym -2 szkolenia grupowe związane z operatorem koparko-ładowarki -2 szkolenia grupowe związane ze obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym -2 szkolenia grupowe związane z prawem jazdy kat B -2 szkolenia grupowe związane z prawem jazdy kat C Każde ze szkoleń powinno być zorganizowane dla minimum 5 osób. Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń i warsztatów: minimum 60 000,00 złotych. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty;
   • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
   • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
   Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
   • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
   • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.4 SIWZ; 2)Ponadto należy przedłożyć dokumenty; a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.;
   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
   III.6) INNE DOKUMENTY
   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
   Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem Oferty cenowej - załącznik nr 2 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć programy szkoleń opracowane zgodnie z założeniami załącznika nr 1 do SIWZ
   SEKCJA IV: PROCEDURA
   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1 - Cena - 60
   • 2 - doświadczenie - 30
   • 3 - certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych - 10
   IV.3) ZMIANA UMOWY
   przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
   Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
   Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
   IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopsblizyn.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn.
   IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.
   IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
   IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany na postawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
   IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • Dołączone pliki:


  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2) Załącznik 1 opis przedmiotu zamówienia
  3) Załącznik 2 formularz ofertowy
  4) Załącznik 3 oświadczenie 24 i 22
  5) Załącznik 4 umowa
  6) Załącznik 5 wykaz narzędzi
  7) Załącznik 6 wykaz osób
  8) Załącznik 7 wykaz usług
  9) Załącznik 8 wykaz do punktacji
  10) Załącznik 9 grupa kapitałowa
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2013-07-09  Dotyczy zapytania ofertowego na wybór usługodawcy do:

  Zorganizowania i poprowadzenia 3 dniowego wyjazdu warsztatowego dla 21 osób: 15 kobiet i 6 mężczyzn (18 uczestników projektu i 3 opiekunów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie) połączonego z treningiem umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy.

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pełna treść
  Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

  2013-06-17  Wyjaśnienie do zapytania ofertowego dotyczącego: „Zorganizowanie i poprowadzenie 3 dniowego wyjazdu warsztatowego dla 21 osób: 15 kobiet i 6 mężczyzn (18 uczestników projektu i 3 opiekunów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie) połączonego z treningiem umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy.”

 • więcej ...
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wartość zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe na przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tysięcy euro i nie stanowi postępowania w myśl ustawy PZP, wobec tego oferentom nie przysługuje prawo do odwołania.

   Kierownik
   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   Zofia Nowak-Walachnia
 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-06-11  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie realizujący projekt pod nazwa: „ Zmień swoje życie” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i poprowadzenie 3 dniowego wyjazdu warsztatowego dla 21 osób połączonego z treningiem umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy.

  Dołączone pliki:


  1) Zapytanie ofertowe - pełna treść
  2) Załącznik nr 1 - oferta cenowa
  3) Załącznik nr 2 - oświadczenie składającego ofertę
  4) Załącznik nr 3 - wzór umowy
  ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

  2013-04-24  Realizacja warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym oraz terapeutą rodzinnym dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu Systemowego pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.

  Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2013-03-08

  Zgodnie z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w 2013 roku przeprowadzono rozeznanie cenowe wybrano najkorzystniejszą ofertę – najniższa cena - „KORNEL”, Jacek Kornacki, ul. Sokola 26, 26-110 Skarżysko-Kam.  Zapytanie ofertowe – materiały biurowe i eksploatacyjne

  2013-02-21

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn zaprasza do złożenia oferty na dostawę w 2013 roku:
  a) materiałów biurowych, zgodnie z załącznikiem nr 1
  b) materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 • więcej ...
   2. Oferty można składać w formie pisemnej:
   - osobiście w siedzibie GOPS
   - za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn
   3. Miejsce złożenia oferty : pokój pracowników socjalnych, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn
   4. Termin złożenia oferty upływa 01.03.2013 rok o godz. 11.30
   5. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena.
   6. Warunki dostawy: w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia
   7. Wykonanie zamówienia : 2013 rok
   8. Warunki płatności: płatne przelewem w ciągu 14 dni, każdorazowo po dostarczeniu zamówionych materiałów i prawidłowo wystawionej faktury VAT
   9. Osoba upoważniona do kontaktu: Zofia Nowak-Walachnia, Tel. 41 2541 326
   10. Załączoną do zapytania cenowego ofertę należy wypełnić wraz z załącznikami oraz parafować wzór umowy.
   11. Opis oferty: „Oferta na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych go Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w 2013 roku”
   12. Wartość zamówienia którego dotyczy niniejsze zapytanie cenowe nie przekracza wyrażonej
   w złotych równowartości 14 tyś euro, nie stanowi postępowania w myśl ustawy PZP, wobec tego oferentom nie przysługuje prawo do odwołania.

   Kierownik
   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   Zofia Nowak-Walachnia

 • Dołączone pliki:


  1) Zapytanie ofertowe
  2) Wykaz materiałów
  3) Oferta
  4) Umowa  INFORMACJA Z WYBORU OFERTY (Procedura nr 3/2012)

  2012-11-02  INFORMACJA Z WYBORU OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: „Organizację szkoleń i warsztatów z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej i edukacyjnej w ramach projektu „Zmień swoje życie” - do pobrania w załączniku nr 1

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA Z WYBORU OFERTY (Procedura nr 3/2012)
  Ogłoszenie

  2012-04-13  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 • więcej ...
   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (zwanego dalej IPZS) w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników (kobiet i mężczyzn), uczestniczących w projekcie systemowym PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej “Zmień swoje życie”.

 • Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pełna treść ogłoszenia
  Przetarg

  2012-04-05  Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników (kobiet i mężczyzn) projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o zamówieniu
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3) Załącznik Nr 1 do SIWZ
  4) Załącznik Nr 2 do SIWZ
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

  2012-04-04  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pełna treść do pobrania w załączniku.

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
  Przetarg

  2012-03-23  Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o zamówieniu
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3) Załączniki do SIWZ
  4) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2011-08-30  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację szkoleń w ramach realizacji projektu " Zmień swoje życie".

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  informacja dla wykonawców nr 2/2011

  2011-08-25  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację szkoleń w ramach realizacji projektu "Zmień swoje życie".
  Zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami- dalej ustawy) w związku z zadanymi pytaniami w dniu 25.08.2011 r udziela odpowiedzi.

  Dołączone pliki:


  1) informacja dla wykonawców nr 2/2011
  Zamówienie publiczne

  2011-08-16  Zamówienie publiczne na Organizację szkoleń ...

 • więcej ...
   Zamówienie publiczne na Organizację szkoleń w ramach projektu Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 245326 – 2011 w dniu 16.08.2011

 • Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2011-04-21  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (numer ogłoszenia 58524-2011) na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja nr 2 dla Wykonawców

  2011-04-05  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie
  i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie

  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 jednolity tekst
  z późniejszymi zmianami) w związku z zadanym pytaniem udziela odpowiedzi.

  Dołączone pliki:


  1) DO POBRANIA ODPOWIEDZI W FORMACIE PDF
  Informacja nr 1 dla Wykonawców

  2011-04-05  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie
  i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie

  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 jednolity tekst z późniejszymi zmianami) w związku z zadanymi pytaniami udziela odpowiedzi.

  Dołączone pliki:


  1) DO POBRANIA ODPOWIEDZI W FORMACIE PDF
  Zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

  2011-03-30  Zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem
  58524 – 2011 w dniu 30.03.2011

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o Zamówieniu
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wybrane załączniki Nr 1-6 w formacie Word)
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Organizacje szkoleń w ramach realizacji projektu

  2010-08-11  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Organizacje szkoleń w ramach realizacji projektu "Zmień swoje życie"

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o wyborze ofert
  Informacja nr 1 dla Wykonawców

  2010-07-26  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektu "Zmień swoje życie".

  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami -dalej ustawy) w związku z zadanymi pytaniami udziela odpowiedzi.

  Dołączone pliki:


  1) Informacja nr 1 dla Wykonawców
  Zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

  2010-07-21  Zamówienie publiczne na Organizację szkoleń w ramach projektu Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  Dołączone pliki:


  1) SIWZ
  2) Ogłoszenie o przetargu 2-2010
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2010-04-16  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego "Zmień swoje życie" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o wyborze ofert
  Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr 84296-201

  2010-03-30  Bliżyn, dn.30.03.2010

  Do wszystkich, którzy pobrali treść SIWZ

  Modyfikacja treści SIWZ

  Zamawiający zgodnie z art. 38, pkt. 4 Pzp, informuje o modyfikacji treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  Modyfikacja dotyczy poprawki błędu oczywistego na str 12 SIWZ w pkt XII ppkt 1 popełniono błąd edytorski w dacie otwarcia oferty:

  I tak:

  1. jest: „w dniu 02.03.2010 r. o godzinie 10:30”
  powinno być: „w dniu 02.04.2010 r. o godzinie 10:30”

  Ponieważ powyższa modyfikacja SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składana ofert.
  Zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

  2010-03-24  Zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 84296-2010 w dniu 24.03.2010

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o zamówieniu
  2) Specyfikacja istotnych warunków zamówień publicznych SIWZ

 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji