Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-01-23
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Styczeń 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
450539
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Świadczenia
    Wybór świadczeń:
    Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
    Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    Dobry start (300 dla ucznia)
    Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
    Pomoc społeczna
    Fundusz alimentacyjny
    Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
    Stypendia
Stypendia (i zasiłki szkolne)

Świadczenia >> Stypendia (i zasiłki szkolne)
 • 1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?

   Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

   1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

   2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

   3) świadczenia pomocy materialnej,(tj.stypendium szklone i zasiłek szkolny) przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 • 2. Kto może złożyć wniosek?

  • Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:
   a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
   b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń. blizyn

 • 3. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - formy pomocy

  • Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
   1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotycząca w szczególności,
   a) Zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
   b) Zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz wyposażenia wymaganego przez szkołę,
   c) Opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
   d) Opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprez organizowanych przez szkołę.,
   2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych,
   3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

  • Stypendium szkolne może być udzielone uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom o których mowa w pkt. 1 lit. C informacji także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

  • Stypendia szkolne zgodnie z regulaminem będzie wypłacane w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie rodzicom, opiekunom prawnym, pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów ( lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

  • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Bliżynie w terminie do 15 września danego roku szkolnego, w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb pracowniczych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

  • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych. w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

  • O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

  • Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia).blizyn

 • 4. Powody przyznawania pomocy materialnej uczniom

   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty:
   - 528 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2018r.),

   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (o zasiłek trzeba ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy).

   Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów.

 • 5. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

  • Pomoc materialna o charakterze socjalnym, zgodnie z Regulaminem refundowana jest poprzez refundację poniesionych wydatków.

  • Poniesienie wydatków jest dokumentowane:
   1) dowodami zakupu towarów i usług (faktury VAT, rachunki,) dowodami wpłat, KP i inne
   2) zaświadczeniami lub biletami wystawionymi przez przewoźników potwierdzających przewozy ucznia za dany miesiąc kalendarzowy zawierającymi oznaczenie przewoźnika, wskazanie imienia i nazwiska ucznia,
   3) umowami najmu lokalu
   4) wydatki maja dotyczyć roku szkolnego na który jest przyznana pomoc.

  • Szczegółowych informacji na temat stypendiów, zasiłków szkolnych, refundacji poniesionych kosztów udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. blizyn
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji