ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY

2024-01-11

1.  Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

lub

 wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami  podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny  staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub

wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) nieposzlakowana opinia,

e) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,

h) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

i) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych oraz Internetu,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami  i instytucjami pomocy społecznej,       

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie właściwej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność,

f) umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) znajomość przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

j) prawo jazdy kat. B.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) opracowywanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

ł) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi jednostki;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy domowej, grupą diagnostyczno- pomocową lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uznana będzie za niezbędną.

 

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku Asystenta rodziny:

 a) zatrudnienie na umowę o pracę,

 b) zatrudnienie po raz pierwszy następuję na okres próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące,

 c) praca w systemie zadaniowego czasu pracy, w ramach obowiązujących norm czasu pracy (pełny etat).

 

5.  Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko,
na które prowadzony jest nabór,        

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie   toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

i) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,

k) oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki  obowiązek został na niego założony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

l) zaświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 

6. Kierownik GOPS może na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn do dnia 31.01.2024

b) kandydaci, którzy złożą dokumenty zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Bliżyn, 11.01.2024                                                          Kierownik GOPS Monika Łukomska

 

 

 

 Osoba do kontaktu: Anna Dudzicz GOPS Bliżyn tel. 41- 2541-326, 533-172-001

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

ul. VI Wieków Bliżyna 2
26-120 Bliżyn
tel. (41)254-13-26

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO