Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Informacja

Data publikacji: 2015-06-26

efs-logo

INFORMACJA O WYNIKACH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn informuje, że w dniu 22.06.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Zmień swoje życie, numer postępowania: GOPS-POKL.PN.01.2015.

Zamawiający informuje, iż umowa została zawarta z :

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kam.
ul. Metalowców 54,
Skarżysko-Kamienna

Załączniki:

 1. Informacja (plik doc 270KB)

Informacja o wynikach

Data publikacji: 2015-06-25

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn informuje, że w dniu 22.06.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Zmień swoje życie, numer postępowania: GOPS-POKL.PN.01.2015.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 25.06.2015 r. o godz. 10:30.

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą punktów złożył Wykonawca:
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kam.
ul. Metalowców 54,
Skarżysko-Kamienna
w/w wykonawca- otrzymał 100 pkt. w trzech punktowanych kryteriach.
Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 25.06.2015 r.

Informacja o wynikach

ZAPYTANIE CENOWE - SONDAŻ RYNKU

Data publikacji: 2015-06-16

efs-logo

GOPS-POKL.PN.01.2015 Bliżyn, dn.16.06.2015r.

Dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP Na: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Zmień swoje życie


Wykaz załączników:

SIWZ
Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)
- Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - druk oferty cenowej
- Załącznik nr 3 - oświadczenie
- Załącznik nr 4 - projekt umowy
- Załącznik nr 5 - Wykaz narzędzi
- Załącznik nr 6 - Wykaz osób
- Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych usług - posiadanie wiedzy i doświadczenia
- Załącznik nr 8 - Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat
- Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


Akceptuję:

Kierownik GOPS w Bliżynie
Zofia Nowak-Walachnia

Załączniki:

 1. SIWZ 2015 Bliżyn (plik doc 442KB)
 2. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (plik docx 277KB)
 3. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (plik docx 260KB)
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie 24 i 22 (plik docx 255KB)
 5. Załącznik nr 4 Umowa (plik docx 265KB)
 6. Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi (plik docx 256KB)
 7. Załącznik nr 6 Wykaz osób (plik docx 256KB)
 8. Załacznik nr 7 Wykaz usług (plik docx 256KB)
 9. Załącznik nr 8 Wykaz do punktacji (plik docx 257KB)
 10. Załącznik nr 9 Grupa kapitałowa (plik doc 283KB)

ZAPYTANIE CENOWE

Data publikacji: 2015-02-19

ZAPYTANIE CENOWE OPS.230.1.ZC.2015.
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2
Przedmiot zamówienia: dostawa w 2015 roku
a) materiałów biurowych,
b) materiałów eksploatacyjnych.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE CENOWE - pełna treść (plik docx 17KB)
 2. Oferta (plik docx 16KB)
 3. Formularze cenowe (plik docx 23KB)
 4. Umowa (plik docx 14KB)

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 2014-09-19

efs-logo

Informacja o wynikach postępowania nr GOPS-POKL.PN.01.2014

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH (plik pdf 1618KB)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data publikacji: 2014-09-05

efs-logo

Numer ogłoszenia: 190043 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 281434 - 2014 data 25.08.2014 r.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (plik docx 17KB)
 2. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 (plik docx 272KB)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data publikacji: 2014-09-02

efs-logo

Numer ogłoszenia: 292020 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 281434 - 2014 data 25.08.2014 r

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (plik docx 13KB)
 2. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 (plik docx 264KB)
 3. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 (plik docx 286KB)

PRZETARG

Data publikacji: 2014-08-25

efs-logo

Bliżyn: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Zmień swoje życie, Numer ogłoszenia: 281434 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik docx 22KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik doc 465KB)
 3. Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (plik docx 284KB)
 4. Załącznik nr 2 formularz ofertowy (plik docx 261KB)
 5. Załącznik nr 3 oświadczenie 24 i 22 (plik docx 255KB)
 6. Załącznik nr 4 umowa (plik docx 266KB)
 7. Załącznik nr 5 wykaz narzędzi (plik docx 256KB)
 8. Załącznik nr 6 wykaz osób (plik docx 258KB)
 9. Załącznik nr 7 wykaz usług (plik docx 257KB)
 10. Załącznik nr 8 wykaz do punktacji (plik docx 258KB)
 11. Załącznik nr 9 grupa kapitałowa (plik doc 283KB)

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 2013-08-16

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn informuje, że w dniu 12.08.2013 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Zmień swoje życie, numer postępowania: GOPS-POKL.PN.01.2013.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH (plik pdf 193KB)

Przetarg

Data publikacji: 2013-08-02

efs-logo Bliżyn: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Zmień swoje życie
Numer ogłoszenia: 154605 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Czytaj całość publikacji "Przetarg"

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik doc 476KB)
 2. Załącznik 1 opis przedmiotu zamówienia (plik docx 284KB)
 3. Załącznik 2 formularz ofertowy (plik docx 260KB)
 4. Załącznik 3 oświadczenie 24 i 22 (plik docx 257KB)
 5. Załącznik 4 umowa (plik docx 265KB)
 6. Załącznik 5 wykaz narzędzi (plik docx 256KB)
 7. Załącznik 6 wykaz osób (plik docx 258KB)
 8. Załącznik 7 wykaz usług (plik docx 259KB)
 9. Załącznik 8 wykaz do punktacji (plik docx 258KB)
 10. Załącznik 9 grupa kapitałowa (plik doc 283KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2013-07-09

efs-logo Dotyczy zapytania ofertowego na wybór usługodawcy do:

Zorganizowania i poprowadzenia 3 dniowego wyjazdu warsztatowego dla 21 osób: 15 kobiet i 6 mężczyzn (18 uczestników projektu i 3 opiekunów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie) połączonego z treningiem umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pełna treść (plik doc 284KB)

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Data publikacji: 2013-06-17

efs-logo Wyjaśnienie do zapytania ofertowego dotyczącego: Zorganizowanie i poprowadzenie 3 dniowego wyjazdu warsztatowego dla 21 osób: 15 kobiet i 6 mężczyzn (18 uczestników projektu i 3 opiekunów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie) połączonego z treningiem umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy.

Czytaj całość publikacji "Wyjaśnienie do zapytania ofertowego"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2013-06-11

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie realizujący projekt pod nazwa: Zmień swoje życie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i poprowadzenie 3 dniowego wyjazdu warsztatowego dla 21 osób połączonego z treningiem umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe - pełna treść (plik pdf 194KB)
 2. Załącznik nr 1 - oferta cenowa (plik pdf 161KB)
 3. Załącznik nr 2 - oświadczenie składającego ofertę (plik pdf 183KB)
 4. Załącznik nr 3 - wzór umowy (plik pdf 197KB)

ZAPYTANIE - SONDAŻ RYNKU

Data publikacji: 2013-04-24

efs-logo Realizacja warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym oraz terapeutą rodzinnym dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu Systemowego pod nazwą Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE - SONDAŻ RYNKU (plik pdf 241KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2013-03-08

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w 2013 roku przeprowadzono rozeznanie cenowe wybrano najkorzystniejszą ofertę - najniższa cena - KORNEL, Jacek Kornacki, ul. Sokola 26, 26-110 Skarżysko-Kam.

Zapytanie ofertowe - materiały biurowe i eksploatacyjne

Data publikacji: 2013-02-21

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn zaprasza do złożenia oferty na dostawę w 2013 roku:
a) materiałów biurowych, zgodnie z załącznikiem nr 1
b) materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe - materiały biurowe i eksploatacyjne"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 22KB)
 2. Wykaz materiałów (plik pdf 48KB)
 3. Oferta (plik pdf 34KB)
 4. Umowa (plik pdf 25KB)

INFORMACJA Z WYBORU OFERTY (Procedura nr 3/2012)

Data publikacji: 2012-11-02

efs-logo INFORMACJA Z WYBORU OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: Organizację szkoleń i warsztatów z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej i edukacyjnej w ramach projektu Zmień swoje życie - do pobrania w załączniku nr 1

Załączniki:

 1. INFORMACJA Z WYBORU OFERTY (Procedura nr 3/2012) (plik pdf 154KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2012-04-13

efs-logo Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pełna treść ogłoszenia (plik pdf 146KB)

Przetarg

Data publikacji: 2012-04-05

efs-logo Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników (kobiet i mężczyzn) projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 61KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf 263KB)
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ (plik pdf 85KB)
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ (plik pdf 280KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data publikacji: 2012-04-04

efs-logo Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pełna treść do pobrania w załączniku.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 123KB)

Przetarg

Data publikacji: 2012-03-23

efs-logo Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 62KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf 263KB)
 3. Załączniki do SIWZ (plik pdf 286KB)
 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (plik pdf 75KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 2011-08-30

efs-logo Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację szkoleń w ramach realizacji projektu " Zmień swoje życie".

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (plik pdf 46KB)

informacja dla wykonawców nr 2/2011

Data publikacji: 2011-08-25

efs-logo Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację szkoleń w ramach realizacji projektu "Zmień swoje życie".
Zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami- dalej ustawy) w związku z zadanymi pytaniami w dniu 25.08.2011 r udziela odpowiedzi.

Załączniki:

 1. informacja dla wykonawców nr 2/2011 (plik docx 12KB)

Zamówienie publiczne

Data publikacji: 2011-08-16

efs-logo Zamówienie publiczne na Organizację szkoleń ...

Czytaj całość publikacji "Zamówienie publiczne"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (plik pdf 70KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf 337KB)