Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-02-22
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Luty 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
454631
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Projekt systemowy >> Działania
    Projekt systemowy EFS:
    Aktualności EFS
    Założenia i cele
    Działania
    Zadania
    Zajęcia i kursy
    Rekrutacja
    Kadra projektu
    Promocja
    Podsumowanie

  Działania (2014):

  2014-06-18  Wskutek realizacji projektu u 12 BO (kobiet i mężczyzn) nastąpi wzrost kompetencji społeczno-zawodowych dzięki stworzeniu kompleksowego systemu wsparcia w ramach działań aktywnej integracji: społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Klienci ośrodka dzięki realizacji projektu mogą skorzystać z takich form wsparcia, które nie byłyby możliwe bez dofinansowania z EFS. Stanowi to wartość dodaną projektu.  Działania (2013)

  2013-06-16  1. Promocja projektu:
  Przez cały czas trwania projektu jest prowadzona promocja. Zostaną wykonane długopisy, notesy, klip A5 (teczka). Wszystkie materiały promocyjne będą miały logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników i uczestniczki projektu podczas zajęć, elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi, artykuły do gazetki samorządowej oraz aktualizacja i prowadzenie strony www, finansowane ze środków EFS. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie lokalnej będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.

 • więcej ...
   2. Praca socjalna
   Kontynuacja zatrudnienia 2 pracowników socjalnych, skierowanie 18 osób w ramach kontraktu socjalnego do Klubu integracji Społecznej.

   3. Aktywna integracja.
   W ramach kontraktów socjalnych 18 uczestników (12 kobiet i 6 mężczyzn), zostanie skierowanych na zajęcia w Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zajęcia tego typu były już prowadzone w latach 2010 i 2011r., cieszyły się zainteresowaniem beneficjentów, więc pracownicy socjalni zdecydowali wrócić do sprawdzonych metod aktywizacji klientów ośrodka. W ramach KIS otrzymają wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie do prowadzenia działań w KIS, na podstawie umowy poprowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Zaplanowany jest również wyjazd integracyjny w góry połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi). Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. Najbardziej efektywną formą wsparcia dodatkowego dla BO będą 1 – miesięczne praktyki uzupełniające kursy zawodowe. W zaplanowanych działaniach zostaną wykorzystane trzy instrumenty aktywnej integracji: zawodowej, społecznej i edukacyjnej.

   4. Zasiłki i pomoc w naturze.
   18 uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma zasiłki z pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatki te stanowią 10,5 % wartości Projektu i są wkładem własnym.

   5. Zarządzanie projektem:
   Zespół Zarządzający Projektem, w składzie: koordynatorka, asystentka koordynatorki, księgowa. Działania jakie będą podejmowane przez Zespół Zarządzający to: podział obowiązków, planowanie, monitoring, nadzór i rekrutacja beneficjentów, przygotowanie i składanie wniosków o płatność, prowadzenie rachunku bankowego, organizację spotkań.
   - 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku stanowi Zespół Zadaniowy, odpowiedzialny za prowadzenie kontraktów socjalnych z BO projektu.
   - 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Projekcie w ramach upowszechniania pracy socjalnej.
   Działania nakierowane są na rzecz przywrócenia beneficjenta ostatecznego do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem. • DZIAŁANIA (2012)

  2012-06-01  1. Aktywna integracja – uczestnicy projektu zostali skierowani na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej prowadzonego na terenie gminy Bliżyn do 30 listopada 2012 roku przez Galicyjską Fundację „Wsparcie Integracja Rozwój” Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Krakowie, firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

 • więcej ...
   2. Promocja projektu.
   Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostaną wykonane długopisy, notesy, klip A5 (teczka), plakaty i ulotki. Wszystkie materiały promocyjne będą miały logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników i uczestniczki projektu podczas zajęć, elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi, artykuły do gazetki samorządowej oraz aktualizacja i prowadzenie strony www, finansowane ze środków EFS. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie lokalnej będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.

   3. Praca socjalna
   Kontynuacja zatrudnienia pracowników socjalnych. Podpisanie i realizacja kontraktów socjalnych.

   4. Zasiłki i pomoc w naturze.
   12 uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma zasiłki z pomocy społecznej (okresowe, celowe, „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”) . Wydatki te stanowią 10,5 % wartości Projektu i są wkładem własnym.

   5. Zarządzanie projektem
   Zespół Zarządzający Projektem, w składzie: koordynatorka, kierowniczka GOPS, księgowa, który będzie spotykał się raz na kwartał celem analizy i oceny postępu realizacji projektu.
   Działania jakie będą podejmowane przez Zespół Zarządzający to: podział obowiązków, planowanie, monitoring, nadzór i rekrutacja beneficjentów, przygotowanie i składanie wniosków o płatność, prowadzenie rachunku bankowego, organizację spotkań Zespołu Zarządzającego.
   Personel Projektu stanowią:
   -Zofia Nowak – kierowniczka GOPS, która będzie ściśle współpracowała z koordynatorką przy realizacji zadań.
   - księgowa zatrudniona w Ośrodku, która będzie odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczenie finansowe projektu, prowadzenie rachunku bankowego.
   - 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku stanowi Zespół Zadaniowy, odpowiedzialny za prowadzenie kontraktów socjalnych z BO projektu.
   - 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Projekcie w ramach upowszechniania pracy socjalnej.
   Działania nakierowane są na rzecz przywrócenia beneficjenta ostatecznego do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem.

 • Dołączona galeria:
  DZIAŁANIA (2011)

  2011-03-31  Zadanie 1. Promocja projektu.
  Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostaną wykonane długopisy, notesy, klip A5 (teczka) , kubki/filiżanki, plakaty i ulotki. Wszystkie materiały promocyjne będą miały logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników
  i uczestniczki projektu podczas zajęć, elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi, artykuły do gazetki samorządowej oraz aktualizacja i prowadzenie strony www, finansowane ze środków EFS. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie lokalnej będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.

 • więcej ...
   Zadanie 2. Praca socjalna
   Kontynuacja zatrudnienia 1 pracownika (pełny etat) w ramach projektu systemowego od 2008 roku (aspirantka pracy socjalnej), prowadzi również koordynację projektu. Od kwietnia 2009 roku rozpoczęła ona kierunkowe studia refundowane z EFS. Dodatkowo od 1 lipca 2010 roku jest zatrudniony pracownik socjalny - ¾ etatu. GOPS spełnia wymóg organizacyjny związany z koniecznością zatrudnienia pracownika tj. 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców. Praca socjalna na rzecz 12 BO będzie prowadzona i dokumentowana w oparciu o kontrakty socjalne.
   Zadanie 3. Aktywna integracja.
   W ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne) zostanie skierowanych na zajęcia w Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach KIS otrzymają wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie do prowadzenia działań w KIS, na podstawie umowy poprowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Ich realizacja przyczyni się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotują do efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Zaplanowany jest również wyjazd integracyjny w góry połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi). Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły
   w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. W zaplanowanych działaniach zostaną wykorzystane trzy instrumenty aktywnej integracji: zawodowej, społecznej i edukacyjnej.
   Zadanie 4. Zasiłki i pomoc w naturze.
   12 uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma zasiłki z pomocy społecznej ( okresowe, celowe, „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatki te stanowią 10,5 % wartości Projektu i są wkładem własnym.
   Zadanie 5. Zarządzanie projektem
   Powołany zostanie Zespół Zarządzający Projektem, w składzie: koordynatorka, kierowniczka GOPS, księgowa, który będzie spotykał się raz na kwartał celem analizy i oceny postępu realizacji projektu.
   Działania jakie będą podejmowane przez Zespół Zarządzający to: podział obowiązków, planowanie, monitoring, nadzór i rekrutacja beneficjentów, przygotowanie i składanie wniosków o płatność, prowadzenie rachunku bankowego, organizację spotkań Zespołu Zarządzającego.
   Poza tym personel Projektu stanowią:
   -Zofia Nowak – kierowniczka GOPS, która będzie ściśle współpracowała z koordynatorem przy realizacji zadań.
   - księgowa zatrudniona w Ośrodku, która będzie odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczenie finansowe projektu, prowadzenie rachunku bankowego.
   - 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku stanowi Zespół Zadaniowy, odpowiedzialny za prowadzenie kontraktów socjalnych, z BO projektu.
   - 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Projekcie w ramach upowszechniania pracy socjalnej.
   Działania nakierowane są na rzecz przywrócenia beneficjenta ostatecznego do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem. • DZIAŁANIA (2010)

  2010-02-27  Zadanie 1. Promocja projektu.
  Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostanie wykonana tablica Roll Up, długopisy, notesy, klip A5 (teczka) , kubki/filiżanki . Wszystkie materiały promocyjne będą miały logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników i uczestniczki projektu podczas zajęć, elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi. Kierowniczka GOPS zaprezentuje na sesji Rady Gminy za pomocą zakupionego w ubiegłym roku sprzętu multimedialnego (rzutnika) mieszkańcom główne założenia i idee projektu. Posiadamy plakaty i ulotki oraz tablicę informacyjną na budynku GOPS (materiały promocyjne wykonane w roku 2009). Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie lokalnej i powiatowej będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.

 • więcej ...
   Zadanie 2. Praca socjalna
   Kontynuacja zatrudnienia 1 pracownika (pełny etat) w ramach projektu systemowego od 2008 roku (aspirantka pracy socjalnej), prowadzi również koordynację projektu. Od kwietnia 2009 roku rozpoczęła ona kierunkowe studia refundowane z EFS. Dodatkowo od 1 lipca 2010 roku zostanie zatrudniony nowy pracownik socjalny - ¾ etatu. GOPS spełnia wymóg organizacyjny związany z koniecznością zatrudnienia pracownika tj. 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców. Praca socjalna na rzecz 12 BO będzie prowadzona i dokumentowana w oparciu o kontrakty socjalne.
   Zadanie 3. Aktywna integracja.
   W ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn) zostanie skierowanych na zajęcia w KIS działającego w strukturach GOPS. W ramach KIS otrzymają wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie do prowadzenia działań w KIS, na podstawie umowy-zlecenia poprowadzą zajęcia indywidualne i grupowe, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Ich realizacja przyczyni się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotują do efektywnego poszukiwania pacy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Zaplanowany jest również wyjazd integracyjny w góry połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi).
   Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. W zaplanowanych działaniach zostaną wykorzystane trzy instrumenty aktywnej integracji: zawodowej, społecznej i edukacyjnej.
   Zadanie 4. Zasiłki i pomoc w naturze.
   12 uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma zasiłki z pomocy społecznej ( okresowe, celowe, „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” ) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatki te stanowią 10,5 % wartości Projektu i są wkładem własnym.
   Zadanie 5. Zarządzanie projektem
   Powołany zostanie Zespół Zarządzający Projektem, w składzie: koordynatorka, kierowniczka GOPS, księgowa, który będzie spotykał się raz na kwartał celem analizy i oceny postępu realizacji projektu.
   Działania jakie będą podejmowane przez Zespół Zarządzający to: podział obowiązków, planowanie, monitoring, nadzór i rekrutacja beneficjentów, przygotowanie i składanie wniosków o płatność, prowadzenie rachunku bankowego, organizację spotkań Zespołu Zarządzającego.
   Poza tym personel Projektu stanowią:
   -Zofia Nowak – kierowniczka GOPS, która będzie ściśle współpracowała z koordynatorem przy realizacji zadań.
   - księgowa zatrudniona w Ośrodku, która będzie odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczenie finansowe projektu, prowadzenie rachunku bankowego.
   - 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku stanowi Zespół Zadaniowy, odpowiedzialny za prowadzenie kontraktów socjalnych, z BO projektu.
   - 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Projekcie w ramach upowszechniania pracy socjalnej.
   Działania nakierowane są na rzecz przywrócenia beneficjenta ostatecznego do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem. • Działania (2009)

  2009-09-02  Zadanie 1. Promocja projektu
  Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostanie wykonana tablica informacyjna, długopisy, notesy, teczki skóropodobne, kubki, materiały promocyjne z nadrukiem i logo EFS i UE i będą wykorzystywane przez uczestników projektu podczas zajęć oraz będą służyć jako materiał promocyjny w jednostkach Urzędu Gminy. Wydrukowane zostały plakaty i ulotki informacyjne, dzięki nim mieszkańcy gminy dowiedzą się szczegółów o naszym projekcie.
  Zadanie 2. Praca socjalna
  Praca socjalna na rzecz 15 Beneficjentów Ostatecznych prowadzona i udokumentowana w oparciu o kontrakty socjalne.
  Zadanie 3. Aktywna integracja
  Uczestnicy projektu w zależności od potrzeb korzystają z różnorodnych form wsparcia: grupowe zajęcia aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności społecznych i kursy zawodowe.
  Zadanie 4. Zasiłki i pomoc w naturze
  15 beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma zasiłki z pomocy społecznej – okresowe, celowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania.
  Zadanie 5. Zarządzanie projektem

 • więcej ...
   Koordynację poprowadzi osoba zatrudniona na ½ etatu od miesiąca kwietnia 2009 do 31 grudnia 2009 roku. Koordynator odpowiedzialny jest za organizację promocji, archiwizację dokumentacji, kontakty z wykonawcami kursów i szkoleń. W projekt zaangażowany jest kierownik, księgowy i pracownicy socjalni.
   Działania nakierowane są na rzecz przywrócenia beneficjenta ostatecznego do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem.
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji