Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-02-22
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Luty 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
454627
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Projekt systemowy >> Zadania
    Projekt systemowy EFS:
    Aktualności EFS
    Założenia i cele
    Działania
    Zadania
    Zajęcia i kursy
    Rekrutacja
    Kadra projektu
    Promocja
    Podsumowanie

  Zadania (2014):

  2014-06-18  Aktywna Integracja

  W ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn) zostanie skierowanych na zajęcia w Klubie Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach KIS otrzymają wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Przewidziano średnio dla każdego z 12 uczestników po 66 godz. zajęć grupowych i 9 godz. zajęć indywidualnych w miesiącach maj-lipiec 2014. Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta) poprowadzą zajęcia indywidualne i grupowe, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Ich realizacja przyczyni się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotują do efektywnego poszukiwania pacy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. Ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, predyspozycji wskazanych przez doradcę zawodowego i psychologa i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo „męskie” i typowo „kobiece”. Każdy z 12 BO projektu otrzyma przynajmniej jeden kurs zawodowy lub podnoszący kwalifikacje, realizacja planowana na lipiec do listopad 2014. Przystąpienie do kursów zawodowych będzie poprzedzone badaniami lekarskimi- w miarę potrzeb w zależności od specyfiki wybranego kursu. Jeżeli na etapie realizacji zadań związanych z aktywną integracją pojawi się potrzeba zorganizowania staży (na okres min. 3 m-cy) i praktyk (na okres min. 1 m-ca) GOPS w ramach przyznanej alokacji zorganizuje w/w instrument aktywnej integracji.

  Działania w ramach aktywnej integracji będą zlecone wykonawcom zewnętrznym , którzy zostaną wyłonieni zgodnie z ustawą PZP/ zasadą efektywności wydatków.

  Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie konferencja na której spotkają się BO projektu, pracownicy GOPS, władze gminy i osoby zaproszone. Jej celem jest podsumowanie realizacji projektu w 2014.

 • więcej ...
   Praca socjalna:

   W ramach tego zadania planowane jest zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych w ramach projektu systemowego w 2014 roku.

   Praca socjalna na rzecz 12 uczestników będzie prowadzona i dokumentowana w oparciu o kontrakty socjalne. Podpisanych zostanie 12 kontraktów socjalnych z BO projektu. Pracownicy socjalni przeprowadzą wywiady środowiskowe, które będą podstawą zawarcia kontraktów socjalnych.

   Zasiłki i pomoc w naturze:

   12 uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w P otrzyma zasiłki z pomocy społecznej (okresowe, celowe, „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”). Wydatki te stanowią 10,5 % wartości projektu i są wkładem własnym.

   Zarzadzanie projektem:

   Za realizację Projektu będą odpowiedzialni koordynator i asystent koordynatora. Zadaniem koordynatora będzie kierowanie projektem, rekrutacja BO, sprawowanie formalnego i prawnego nadzoru nad realizacją projektu, zatwierdzanie planów działania i kosztów, archiwizacja dokumentów związanych z projektem, przygotowanie zaplecza merytorycznego i technicznego, organizacja spotkań Zespołu Zarządzającego Projektem i zespołu roboczego. Zadaniem asystenta będzie czuwanie nad właściwą realizacją poszczególnych działań w projekcie: koordynacja pracy zespołu roboczego i realizacji kontraktów socjalnych, realizacja i rozliczanie projektu pod względem merytorycznym, prowadzenie działań promujących projekt, stały monitoring jego realizacji, kontakty z ŚBRR oraz wykonawcami działań w ramach aktywnej integracji, udział w spotkaniach Zespołu Zarządzającego Projektem.

   Poza tym personel projektu stanowią:

   - księgowa zatrudniona w OPS, która będzie odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczenie finansowe, prowadzenie rachunku bankowego, udział w spotkaniach ZZP.
   - 3 pracowników socjalnych z 4 zatrudnionych w Ośrodku stanowi Zespół roboczy, odpowiedzialny za prowadzenie kontraktów socjalnych z BO projektu.
   - 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Projekcie w ramach upowszechniania pracy socjalnej.

   W celu realizacji projektu część zadań będzie zlecona na zewnątrz gdyż GOPS Bliżyn nie posiada kadry do realizacji tych działań. Dotyczy to usług informatycznych systemu AGEMA, aktualizacji strony internetowej. Do realizacji zadań w ramach aktywnej integracji wyłoniony zostanie wykonawca/y z zachowaniem ustawy PZP/zasadami efektywności wydatków. • Zadania (2013)

  2013-06-16  W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 – 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano instrumenty aktywnej integracji:
  - aktywizacja zawodowa
  - edukacyjna
  - społeczna
  - narzędzia kontraktu socjalnego i skierowania do Klubu Integracji Społecznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych.  ZADANIA (2012)

  2012-06-01  W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 – 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano instrumenty aktywnej integracji:
  - aktywizacja zawodowa
  - edukacyjna
  - społeczna
  - narzędzia kontraktu socjalnego i skierowania do Centrum Integracji Społecznej - Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników (kobiet i mężczyzn) projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  ZADANIA PROJEKTU (2011)

  2011-03-31  W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 – 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano instrumenty aktywnej integracji:
  - aktywizacja zawodowa
  - edukacyjna
  - społeczna
  - narzędzia kontraktu socjalnego i skierowania do Klubu Integracji Społecznej -trening kompetencji i umiejętności społecznych.

 • więcej ...
   ZAJĘCIA I KURSY
   Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje (ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo „męskie” i typowo „kobiece”).
   Działania w ramach aktywnej integracji będą zlecone wykonawcom zewnętrznym, którzy zostaną wyłonieni zgodnie z ustawą PZP. • ZADANIA PROJEKTU (2010)

  2010-02-27  W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 – 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano instrumenty aktywnej integracji:
  - aktywizacja zawodowa
  - edukacyjna
  - społeczna
  - narzędzia kontraktu socjalnego i skierowania do Klubu Integracji Społecznej -trening kompetencji i umiejętności społecznych.  Zadania projektu (2009)

  2009-05-08  W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 – 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano instrumenty aktywnej integracji :
  - aktywizacja zawodowa
  - edukacyjnej,
  - społeczna
  i narzędzie kontraktu socjalnego.
  Kontrakt jest pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, w ramach której zostaną określone zasady współdziałania takiej osoby z ośrodkiem pomocy społecznej.  Zadania projektu (2008)

  2008-09-01  W celu zrealizowania najważniejszego założenia projektu czyli zwiększenia integracji młodzieży pełnoletniej pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym zastosowano dwa instrumenty aktywnej integracji :
  - zawodowej oraz
  - edukacyjnej,
  które będą realizowane w ramach kontraktów socjalnych. Kontrakt jest pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, w ramach której zostaną określone zasady współdziałania takiej osoby z ośrodkiem pomocy społecznej.
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji